شماره‌7‌برتن‌بيت‌سعيد‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حسن بيت ســعيد اولين خريد آبيهاي تهراني براي ليگ هفدهم بود؛ مهاجم شماره هفت استقالل خوزستان كه در ليگ شانزدهم يكي از بهترين بازيكنان ليگ با ۰1 گل و 7 پاس گل بود و توانســت با درخشش در ليگ و آسيا منصوريان را مجاب به عقد قرارداد با خود كند.

هــر چند عليرضــا منصوريان هنوز شــماره پيراهن اين بازيكن را به صورت رســمي اعالم نكرده اما به نظر ميرســد اين بازيكن بعد از نيم فصل، دوباره پيراهن شــماره 7 استقالل را در مسابقات ليگ بر تن كند. سرمربي آبيها در ابتداي ليگ شانزدهم در تصميمي كه با گذشــت تنها چند هفته از شروع ليگ نادرست بودن آن مشخص شد، پيراهن محبوب هواداران اســتقالل را بعد از سه ســال به بختيار رحماني بخشيد تا اين هافبــك تــازه وارد، پيراهن فرهاد مجيدي محبــوب را بر تن كند. بسياري از پيشكسوتان استقالل بعد از اين تصميم اعالم كردند كــه اين موضوع روي عملكرد رحماني تاثير ميگذارد و بختيار بعد از جدايي از اســتقالل در اظهارنظري عجيب گفت كه او هميشــه پيراهن شــماره 11 را بر تن كرده اســت. بيت ســعيد حاال گزينه جدي و احتمالي براي بر تن كردن پيراهني اســت كه نسل جديد هواداران استقالل آن را با فرهاد مجيدي ميشناسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.