رجبزاده: اگر مرا بخواهند میمانم

فصل بعد اولین قهرمانی را جشن میگیریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي رجــبزاده كاپيتان تيم فوتبال ذوبآهــن درباره انتخاب امير قلعهنويي بهعنوان سرمربي جديد اين تيــم ميگويد: «من معتقدم باشــگاه انتخاب خوبي انجام داد. قلعهنويي در فوتبال ايران عملكرد خوبي داشــته و به هر تيمي كه ميرود دنبال قهرماني است. او طبيعتا با حضور در ذوبآهن ميتواند به اين تيم شخصيت قهرماني بدهد و اميدوارم با اين مربي در فصل جديد عملكرد خوبي داشته باشيم.»

او از هميــن االن به قهرماني فكر ميكند: «ما در سالهاي اخير هميشه بين تيمهاي باالي جدول قرار داشتيم و ســابقه قهرماني در جــام حذفي را هم داريم. اميدوارم امسال تيم خوبي داشته باشــيم و در نهايت بتوانيم در ليــگ برتر بــراي اولين بــار قهرمان شويم.»

كاپيتــان تيم فوتبــال ذوبآهن در مورد وضعيــت خودش براي فصل آينــده اين طور ميگويد: «چند هفته پيش باشــگاه با مــن در مورد تمديد قــرارداد مذاكــره كرد و جلســهاي داشــتيم كه البته در نهايت منجر به عقد قرارداد نشد. اين موضوع بهخاطر غيبت يكي از مســووالن بــود و بعد از آن هم ديگر باشــگاه روي انتخاب سرمربي تمركز كرده بود. من قبال هم گفتهام كه دوســت دارم در ذوبآهن بمانم و اگــر بخواهند در خدمت اين تيم خواهم بود.»

يكي از بازيكناني كه بحث ماندن يا رفتنش از ذوبآهن بسيار به گوش ميرسد مرتضي تبريزي است كه البته قلعهنويي خواهــان تمديد قراردادش اســت. كاپيتان در اين باره ميگويد: «هر بازيكني كه آزاد اســت ميتواند براي آيندهاش تصميم بگيرد و طبيعتاً مالكهاي خــاص خــودش را دارد. تبريزي هم بازيكن تأثيرگذاري است كه حضــور او ميتواند بــه ذوبآهن كمك كند اما خــودش بايد در مورد فصل آينده تصميم بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.