عالسوند: دو بازيكن بزرگسال به جمع ما اضافه شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كيانــوش عالســوند ســرمربي تيم حفــاري اهواز در مــورد آخرين وضعيت تيمــش ميگويد: «ما نســبت به ســال گذشــته 7 بازيكن خود را از دست داديم و در حال حاضر با بازيكنان قديمي و رده پايه خود كار ميكنيم.

امســال فقط 2 بازيكن بزرگسال به نامهاي فارس ضياغم از زاگرس خوزستان و مجتبي مديرزاده از ياســين پيشرو قم به جمع ما اضافه شــدند. پيمان حفيظي و فرهــاد توكلي هر دو رضايتنامه خود را دريافت و به ترتيب به تيمهاي شــينژن چين و نفت الوسط عراق پيوستند و قرار اســت اين تيمها را در جام باشــگاههاي آسيا همراهي كنند.»

آنها اردويي را هم برگزار كردهاند: «ما يك اردوي 8 روزه در فارسان چهار محال و بختياري برگزار كرديــم و مجددا دور جديد تمرينات خود را با بازيكنان قديمي و رده پايه شروع ميكنيم.» سياست اين باشــگاه بومي گرايي است: «هدفي كه ما امسال دنبال ميكنيم استفاده از جوانان و بازيكنــان بومــي و همچنيــن گرفتن يك نتيجه خــوب و آبرومند براي مردم خوزســتان بخصوص شهر اهواز و باشگاه حفاري است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.