هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

خودش ميماند

اخيــرا اعالم شــده كــه محمــد ابراهيمي از تراكتورســازي خداحافظي كرده. از يك طرف خودش با هواداران در اينســتاگرام خداحافظي كرده و از طرف ديگر باشــگاه اعتقاد دارد كه او يك ســال ديگر قــرارداد دارد. البته اينكه يكي قرارداد دارد مانع از خداحافظي طرف از فوتبال نميشــود. اگر از ما ميپرسيد محمد ابراهيمي نازش يك كم بيشــتر شــده. همين كه بروند داخل يك اتاق يك كوفته تبريزي داغ و نان تازه براي افطار بخورند و چهارتا حرف قشنگ بزنند، دلش باز ميشــود و مثل ابر بهار گريه ميكند و قرارداد بعدي را هــم امضا ميكند و خالص! فوتباليســتها احساســي هســتند. ابراهيمي احساسي تر. نگران نباشيد.

تقاضا از کادر پزشکي والیبال

تيم ملــي واليبال همچنان دارد روي ســيبيل جوانهايش نقاره ميزند و بازيهای حســاس را ميبرد. از وقتي يكــي دو تا بازيكن تيم ملي دچار مشــكل دل و روده شدند و سرمربي ناچار شــد جوانگرايي كند، تا االن چهار بازي كرديم كــه فقط يكي را باختيم و ســه تا را هم برديم! به همين روش ادامــه بدهيم بقيه بردها را هم كســب ميكنيم فقط از كادر پزشكي تيم ملي تقاضا داريم هميشــه مســهل قوي دم دســت داشــته باشــند كه جوانها فرصت كنند بازي كنند و ما نبازيم! در ضمن به دوستاني كه فقط در داخل مملكت بازي شــان ميآيد پيشــنهاد ميكنيم در ســفرهاي خارج از كشور هم بازي شــان بيايد وگرنه يكدفعه ديديد ديگر در تيم ملي برايشــان جايي نبود و جوانهاي تيم ملي جاي همه را گرفتند!

مراعات کنید لطفا!

صد بار گفتيم وقتي مربي و بازيكن خارجي را به ايران ميآوريد طرف را پاستوريزه با زبان فارسي آشنا كنيد. هر حرفي را جلوي طرف بيان نكنيد كه مثل آقاي والسكو نيايد توي سينه بازيكنان تيم ملي و حرفهای آنچناني به زبان فارســي نثار بچههاي ما بكند! صد بار به بازيكنان و مربيان گفتيم كه دوستان! جلوي ايــن خارجيهــا مراعات كنيــد! اينها رويشان روي شما زياد شود فردا همين حرفها را به خودتان پــس ميدهند ها! ولي آدم كيف ميكند وقتي ميبيند والســكو با آن همه ادعا هم بازي را باخت هم اخالق را! مســتر والسكو! به قول قميها پنبه بكشن رو صورتت! البته ما از زبان فارسي چيزهاي ديگري هم بلديم كه چون االن روزه هستيم نميگوييم.

ازدیاد معرفت و کمبود پیشنهاد!

اســتاد فرزاد حاتمي فرمودهانــد: آنقدر معرفت دارم كه تراكتورســازي را تنها نگذارم! دمشان گرم! البته اينكه به اندازه معرفتشــان، از اينجا و آنجا پيشــنهادي هم دارند هم از آن دســت نكتههايي اســت كه بايد به آن توجه شــود. با در نظر گرفتن اينكه ايشــان در نصف تيمهاي ليــگ بــازي كردهانــد و همه جا هم بــا دعوا آمدهاند بيرون، بعيد اســت ايشان جايي بهتر از تراكتورسازي داشــته باشند كه بخواهند بروند! در معرفت ايشان شــكي نيست ولي خب نبود پيشنهادها را هم بايد در نظر داشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.