آخرين قهرماني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آخريــن قهرماني باشــگاهي فوتبال ايران در آســيا؛ از آن روزي كه اين عكس به ثبت رســيده، 25 سال را پشت سر گذاشتهايم. از روز قهرماني تيم پاس كه با پيروزي برابر الشــباب عربستان، آخرين جام آسيايي را به فوتبال ايران آورد. تنها قهرماني پاس در جام باشگاههاي آســيا، در ســال 1371 رقم خورد. اين تيم در دور مقدماتي، العربي قطر را شكســت داد و ســپس در مرحله گروهي با الوصل امارات و وهيب پاكســتان همگروه شد. پاس صعود جالبي داشت كه با وجود يك تســاوي و يك باخت اما صرفا به دليل تفاضل گل بهتر، بهعنوان تيــم دوم اين گــروه به مرحله نيمهنهايي صعود كــرد. پاس در اين مرحله يوميــوري ژاپن را در وقتهاي اضافه از پيشرو برداشــت و ســپس در روز دوم بهمن 1371 با تك گل محســن گروسي از سد الشباب عربستان گذشــت و قهرمان آسيا شد. فيروز كريمي در 36 سالگي سرمربيگري اين تيم را برعهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.