پيشنهاد وسوسهانگيز االهلي به كريستوف دام

ولخرجي سعوديها براي بازي با پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

باشــگاه االهلي عربســتان بعد از قطع همكاري با كريســتن گروس ســرمربي خود به دنبال سرمربي جديدي اســت و رســانههاي عربســتاني هم هر روز اســامي مختلفي از گزينههاي هدايت اين تيم مطرح ميكنند؛ از مايكل الدروپ گرفته تا ميشــل پرودوم. بعضي از رســانههاي سعودي از پيشــنهاد االهلي به كريستوف گالتير ســرمربي فرانسوي سابق تيم سنت اتين خبر دادند.

با اين حال ســايت «النادي» عربستان در خبري مدعي شــد االهلي بــه دنبال جذب كريســتوف دام ســرمربي تيم ملي روماني است. اين سايت عربستاني نوشت: «باشگاه االهلي منتظر اعالم رسمي فدراسيون فوتبــال روماني براي بركناري كريســتوف دام بعد از شكست مقابل لهســتان است تا مذاكرات جديد خود را با اين ســرمربي آغاز كند؛ بخصوص آنكه رسانههاي روماني از بركناري دام خبر دادهاند.»

ســايت النادي در ادامه آورده اســت: «قابل ذكر اســت كه االهلي بيــش از يك ماه پيــش مذاكراتي بــا كريســتوف دام داشــت ولــي اين مذاكــرات به خاطــر مخالفت فدراســيون فوتبــال روماني متوقف شــد. االهلي در آن مقطــع زماني مبلــغ ۲ ميليون و پانصــد هزار يورو (حــدود ۰1 ميليــارد تومان) به دام بــراي ســرمربيگري در فصــل آينده پيشــنهاد داده بود.

همچنين بعضــي از منابع خبري در عربســتان مدعي شدهاند كه مســووالن اين باشگاه مذاكراتي با كارل ياروليم ســرمربي اهل چك داشتهاند. اين مربي پيش از اين ســابقه كار در االهلي را داشته و حتي با االهلي مقابل ســپاهان در ليگ قهرمانان آسيا حضور يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.