بي ربطهاميهمان ناخوانده تيم ملي فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جشــن صعود تيم ملي به جام جهاني مثل هميشه بود؛ بدون برنامه، بي نظم و لبالــب از هرج و مرج. جشــني كه هيچ برنامه خاصي براي آن نداشــتيم و اوج هنر فدراســيون تنها چند پرچم بود كه به بازيكنها داده بود تا آن را بچرخانند. در اين ميان مثل هميشه حضور افــراد متفرقه و بي ربط نيــز در زمين به اين شلختگي دامن ميزد. از كنعاني زادگان مصدوم بگير كه نزديك به يك فصل اســت زميــن چمن را نديده تا هدايــت ممبيني داور بازنشســته و البته ليدرهاي بدقواره كه هميشــه همه جا حاضر هســتند. در اين ميان اما حضور يك چهره كامال ناشــناس و البته بي ربط بيشتر از همه توي ذوق ميزد؛ بدل ايراني كريس رونالدو! اين آقا (بدل كريس) ميهمان ويژه فدراسيون در اين بازي بود و در جايگاه VIP نشســت. ميهماني كه مشــخص نشد چرا و به كدام دليل بايد در جايگاه VIP بنشيند. جايگاهي كه براي اهالي فوتبال و پيشكسوتان اين رشته جا ندارد، بايد ميزبان يك چهره بي نام و نشان و تبليغاتي شود. شاهكار اصلي البته آخر بازي رخ داد، وقتي بدل كريس در پايان بازي هم آمد با كیروش عكس گرفت و با هم به رختكن رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.