ذوالفقارنسبدرهياتمديرهپرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اســتقالل را اعالم خواهد كــرد تا در مورد مســائل مهم اين باشگاه تصميمات جمعي و نــه فردي گرفته شــود. در واقع هدف از انتخاب اعضاي جديد هيات مديره از سوي وزارت ورزش همين مساله است و شايد اين موضوع خيلي به مذاق مديران فعلي اين دو باشــگاه خوش نيايد. در حال حاضر حضور بيژن ذوالفقار نسب در هيات مديره باشگاه پرسپوليس قطعي شده است. او از مشاوران بسيار نزديك به وزير ورزش است و حتي در انتخاب ديگر اعضاي هيات مديره دو باشگاه سرخابي هم نقش خواهد داشت.

وزارت ورزش بــه زودي اعضاي جديد هيــات مديره دو باشــگاه پرســپوليس و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.