صعود زود هنگام ايران نشان از قدرت اين تيم است

سرمربی ژاپن پس از تساوی مقابل عراق:

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هليلودزيچ، ســرمربی ژاپــن بعد از تســاوی 1-1 تيمش مقابــل عراق در تهــران درباره تفــاوت رقابت در دو گروه مقدماتی در آســيا و تيم ملــی ايران كه توانســته زودتر از ديگر تيم های قاره به روســيه برســد، گفت: فكر می كنم گــروه ما قويتر اســت و رقابت در اين گروه خيلی فشــرده اســت. ايران يكی از قويترين تيم های آسياســت. ما بــه تازگی با اين تيم بازی كرديــم. ايران كيفيت فنی بااليــی دارد و يكی از بهترين های آسياســت. صعود زودهنگام آنها نشــان می دهد كه بسيار آماده هســتند. او درباره دليل تساوی تيمش اضافه كرد: ما برای پيــروزی آمده بوديم. بين دو نيمه از بازيكنانم خواســتم كــه با زدن گل دوم كار را تمام كنند. يك گل ســاده خورديــم. برنامه من اين بود كه با توجــه به گرمای هوا در دقايــق آخر دو مهاجم ســريع به زمين بفرســتم، ولی مصدوميت ها اســتراتژی مرا بر هم زد. با اين حــال بايد بازی را می برديم. حاال بازی بعدی ما با اســتراليا حكــم فينال را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.