پيشنهاد كم مالي آبيها به سجاد شهباززاده از استقالل دور ميشود؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سجاد شهباززاده مهاجم سابق استقالل قرار است به اين تيم برگردد اما در اتفاقي عجيب حاضر نشــد با مســووالن باشــگاه پاي ميز مذاكره بنشيند. سجاد شهباززاده قرار بود شــب گذشته با استقالل مذاكره كند اما گفته ميشود رقم پيشــنهادي باشگاه استقالل بسيار پايينتر از ساير باشــگاهها اســت و به همين دليل اين بازيكن براي آبي پوش شــدن با ترديدهاي جديد روبهرو شــده اســت. گفته ميشــود رقم پيشــنهادي ذوبآهن به شهباززاده بسيار باالتر از استقالل است و بايد ديد آيا مديران استقالل اقدامي براي جذب اين بازيكن انجام ميدهند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.