تماس ذوبيها با مگويان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هرايــر مگويان مدافع تيم فوتبال اســتقالل به احتمال فــراوان به زودي با ذوبآهن قرارداد امضا خواهد كرد. امير قلعهنويي تمايل زيادي دارد با شروع فصل نقل و انتقاالت هراير مگويان را سبزپوش كند و گفته ميشود ذوبيها با او تماس گرفتهاند و در ايــن بين طرفين براي عقد قرارداد به توافقهايي هم رســيدهاند. مگويان از شــرايط خود در استقالل راضي نيســت و اگر بتواند يك فصل قرارداد باقيمانده خود را فسخ كند، به طور قطع با ذوبآهن قرارداد امضا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.