فتح قله در روسيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايران از همين حاال براي جام جهاني 2022 قطر آماده مبارزه است و ساختار و پي آن بنا نهاده شده است. حاال كه تنها حضور در جام جهاني تمام روياي مان نيست ميتوانيم براي ساختن آيندهاي روشنتر از اين نيز نقشه كشيد. اكنون تيم ملي بازيكناني در اختيار دارد كه جملگي زير 25 سال سن دارند. از بيرانوند، محمدرضا اخباري و پور علي گنجي گرفته تا ميالد محمدي، سعيد عزتاللهي، علي كريمي، مهدي ترابي، احسان پهلوان، سردار آزمون و عليرضا جهانبخش. آيا به آينده اين تيم نبايد اميدوار بود. اينها نميتوانند حداقل يك قهرماني جام ملتها و يك صعود از مرحله گروهي جام جهاني براي فوتبال ايران به دست بياورند؟

ايران ورزشــي- بر خالف صعودهاي قبلي تيــم ملي به جــام جهاني، اين بار شــاگردان کیروش با اقتداري مثال زدني زودتر از سايرين خودشــان را به روسيه رساندند و پس از برزيل بهعنوان دومين تيم حاضر در اين رقابتها نام خودشــان را ثبت کردند. دوشنبه شب صداي بوق ماشينها و جشنهاي خياباني، شبي زيبا به گستردگي تمام ايران را حكايت ميکرد که تا پاســي از شب مردم را شــادمان و خرسند نشــان ميداد. اگرچه با کيفيــت تيم کارلوس کــیروش ميتوانيم اين وعده را به خود بدهيم که در ديدارهاي بزرگتر و در طول مســابقات جام جهاني نيز ميتوانيم به جشنهاي خياباني پرداخته و فارغ از مشكالت مان به عشق بازي با فوتبال و پرچم سه رنگمان بپردازيم.

فراتر از آسيا، خارج از شعار صعود مليپوشان کشــورمان رنگ و بوي ديگري داشت و شــادي و خوشحالي آن نه از ســر هيجان و آدرنالين ترشح شــده به خاطر پيروزيهاي لحظه آخري، بلكه با اقتدار و غرور همــراه بود. اکنون نه تنهــا در حرف و بلكه در عمل نيز شــاهديم که حريفان آسيايي در برابر تيم ملي ايران حرفي بــراي گفتن ندارند و نه تعــداد گلهاي آنها را، بلكــه تعداد حملههاي محدود آنهــا و شــوتهاي بــه دروازهمان را ميشــماريم. همانطور که رســانههاي خارجي پيرامــون خبر صعود تيم ملــي به جام جهاني نوشته اند: «کارلوس کیروش تيم ملي فوتبال ايران را به يك ماشــين پيــروزي تبديل کرده است. همه ميدانستند که پيروزي براي فوتبال ايران نزديك است و در حال حاضر آنها به اين مهم دست يافتهاند. تيم ملي ايران هنوز در اين رقابتها گلي دريافت نكرده اســت و دروازهاش در تمامي اين هشت بازي بسته نگه داشته شده اســت. در حالي که کار دفاعي در فوتبال آسيا از اســتاندارد بااليي برخوردار نيست، تيم ملي فوتبال ايران توانسته است به يك دستاورد مهم در اين زمينه برسد.»

آينده روشن است ما اکنون نسلي جوان را در اختيار داريم که ميتوانيم براي آرزوهاي بزرگترمان مانند صعود از مرحله گروهــي جام جهاني و يا قهرماني در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا روي آنها حساب بــاز کنيم؛ تيمي که از هميــن حاال براي جام جهاني 2022 قطر آماده مبارزه است و ساختار و پي آن بنا نهاده شــده اســت. حاال که تنها حضور در جام جهاني تمام روياي مان نيســت ميتوانيم براي ساختن آيندهاي روشنتر از اين نيز نقشه کشــيد. اکنون تيم ملي بازيكناني در اختيار دارد که جملگي زير 25 سال سن دارند. از بيرانوند، محمدرضا اخباري و پور علي گنجي گرفته تا ميالد محمدي، سعيد عزتاللهي، علي کريمي، مهدي ترابي، احســان پهلوان، سردار آزمون و عليرضا جهانبخــش. آيا به آينده اين تيم نبايد اميــدوار بود. اينها نميتوانند حداقل يك قهرماني جام ملتها براي فوتبال ايران به دست بياورند؟

اتحاد؛ رمز موفقيت ملي اقتــدار تيم ملــي و عملكرد تحســين برانگيــز آن باعث شــده تا حتــي منتقدان ســرمربي پرتغالي تيم ملي به تحسين از تيم او بپردازند و براي حمايت از تيم ملي ايران و براي حضور موفق در روسيه دست دوستي به سمت سرمربي تيم ملي دراز کنند. نخستين واکنشها از ســوي امير قلعهنويي بود که در پيامي با تشكر از کیروش عنوان کرد: «اتحاد مــا ايرانيان در فوتبال و هر عرصهاي ميتواند شگفتيساز شود. تا روز آغاز جام جهاني، همه در مســووليتهاي مختلف تالش ميکنيم تا نام ايران در روســيه سرفراز شــود. زنده باد ايران و فوتبال ايران.»

سرمربي تيم ملي از لزوم اتحاد در فوتبال ايران گفــت. اينكه آرزو دارد بــا اين صعود به جام جهاني ايران بتواند اتحادي داشته باشد و همه در کنار هم باشند و ياد بگيرند اگر نظرات متفاوتــي دارند به هم احترام بگذارند و فوتبال ايران را بــه جلو حرکت بدهند. لزوم اين اتحاد در آســتانه رقابتهاي جــام جهاني و حمايت از برنامههاي کــیروش، همچنين دوري از هر گونه حاشيه در اطراف تيم ملي اصلي مهم براي موفقيت در روســيه اســت که براي تحقق آن «فوتبالي»هاي ايران پا پيش گذاشــتهاند. تيم ملي بايد در آرامش آمــاده حضوري قدرتمند در جام جهاني شود. با بازيكناني که در اختيار داريم، صعود از مرحلــه گروهي چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمادهسازي مطلوب؛ عمليات ويژه تيــم ملي ايران با صعــود زودهنگام خود ميتواند برنامه آمادهســازي بهتري نســبت به ساير تيمهاي آســيايي در برنامه خود بگنجاند و اين اتفاق با هماهنگي همه مسووالن و تامين منابع مالي آن امكان پذير اســت. همانطور که معاون اول رييس جمهوری قول حمايت کامل از تيم ملي را در برابر رســانهها داد، بازيهاي دوستانه نيز ميتواند نقش تاثير گذاري داشته باشــد و از هم اکنون ديدار تيمهــاي ايران و روســيه در مهرماه برنامهريزي شــده اســت؛ ديداري که ميتواند صالبت مليپوشــان را در برابر ميزبان جام جهاني محك بزند. البته فقط نبايد به روســيه بســنده کنيم. ايران با قدرتي که در فوتبال آســيا به دســت آورده، ميتواند حريفان قدرتمند را براي انجام بازي تدارکاتي ترغيب کنــد و اين يعني همــان اقتداري که دربارهاش گفتيم.

ما اكنون نسلي جوان را در اختيار داريم كه ميتوانيم براي آرزوهاي بزرگترمان مانند صعود از مرحله گروهي جام جهاني و يا قهرماني در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا روي آنها حساب باز كنيم؛ تيمي كه از همين حاال براي جام جهاني 2022 قطر آماده مبارزه است و ساختار و پي آن بنا نهاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.