يک سوم پاداش 21ميليون دالری فيفا برای كی روش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بر اســاس گزارشهاي منتشــر شده، فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) مبلغ پاداش تيمهــاي صعودکننده به جام جهاني 2018 روسيه را نســبت به پاداش تيمهاي حاضر در مرحله پاياني جام جهاني 2014 آفريقاي جنوبي 22 درصــد افزايش خواهد داد، اين در حالي اســت که هنور فيفا به طور رسمي چيزي در اين زمينه منتشــر نكرده و انتظار ميرود طبق هــر دوره جام جهاني، فيفا در فاصله 6 مــاه مانده به آغاز اين مســابقات ارقام رســمي پاداشها را اعالم کند. در جام جهاني 2014 مجموع پاداشي که به 32 تيم حاضر در اين رقابتهــا و با توجه به صعود هر از يك تيمها به مراحــل باالتر پرداخت شــد، 576 ميليون دالر جايــزه نقدي بود کــه از اين بين 100 ميليــون دالر به بيمه بازيكنان اختصاص يافت و 70 ميليون دالر هم به باشگاههايي تعلق گرفت که بازيكنان خــود را به تيم ملي کشورشــان داده بودند اما حاال انتظار مــيرود رقم جايزه و پاداش تيمهاي حاضر در جام جهاني 2018 با 22 درصد افزايش به 700 ميليون دالر برســد. طبق گزارشهاي منتشر شده انتظار ميرود 32 تيمي کــه جواز حضور در مرحله پاياني مســابقات جام جهاني را پيدا ميکنند، هر يــك 2 ميليون دالر بهعنــوان پاداش براي آمادهســازي خود دريافت کنند که اين رقم نســبت به ســال ،2014 نيم ميليون دالر افزايش پيدا کرده اســت. همچنين تيمها با صعود به مرحلــه پاياني جام جهاني 2018 و حضــور در مرحله گروهــي، هر يك 10 ميليون دالر پاداش نيز دريافت ميکنند که اين پاداش دو ميليون دالر نســبت به دوره قبل افزايش داشته است. به اين ترتيب فيفا بايد بابــت راهيابي تيم ملي کشــورمان به جام جهاني روســيه و قرار گرفتن در مرحله گروهي، رقم 12 ميليون دالر را به حســاب فدراسيون فوتبال کشورمان واريز کند. اين رقم قابل توجــه در حالی به تيم ملی ايران تعلق می يابد که از فدراســيون فوتبال خبر می رسد يك ســوم اين پاداش به کارلوس کی روش هديه داده خواهد شد.

جوايز و پاداش هر يــك از تيمهايي که در جام جهاني 2018 روسيه به مراحل باالتر صعود خواهند کرد هم به شرح زير خواهد بود: مرحله يكهشــتم نهايي: 12 ميليون دالر براي هر تيم 9( ميليون دالر در سال )2014 مرحله يكچهــارم نهايي: 18 ميليون دالر براي هر تيم 14( ميليون دالر در سال )2014 پاداش تيم چهارم: 25 ميليون دالر 18( ميليون دالر در سال )2014 پاداش تيم ســوم: 30 ميليون دالر 20( ميليون دالر در سال )2014 پــاداش نايبقهرمــان: 40 ميليــون دالر 25( ميليون دالر در سال )2014 پاداش قهرمان: 50 ميليــون دالر 35( ميليون دالر در سال )2014

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.