پورعليگنجي:گلنخورديم،چونجنگيديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي پورعلــي گنجــي پس از پيروزي 2 بر صفر ايران مقابل ازبكستان و صعود به جام جهاني به اولين ســوالي که پاســخ ميدهد گل نخوردن تيم ملي اســت. او ميگويــد: «کل اعضــاي تيم ميجنگنــد و در دفاع و حمله شــرکت ميکنند. خدا را شــكر ايــن وضعيت به وجود آمده و اميدوارم تداوم داشته باشد. ما بــه خوبي در دفاع و حمله ميجنگيم و خيلي محكم کارمان را پيش ميبريم. ايران ميتواند به موفقيتهاي بيشــتري برســد، ما تيم بســيار خوبــي داريم و بازيكنــان ما اکثرا زير 25 ســال ســن دارند که حتي ميتوانند به فوتبال اروپا برسند.»

مدافع تيم ملي در رابطه با اينكه آيا کيروش در ايران ميماند يا نه ميگويد: «کارنامه کيروش نشان داده که او چقدر نتايج خوبي کسب کرده است. او بهترين نتايج را گرفته و تيمي قوي را ســاخته اســت. نبايد دوباره به 5 يا 10 سال قبل بازگرديــم و بايد حرکتمــان روبه جلو باشد.»

مدافع الســد در مــورد اينكه همه انتظــار دارند تيم ملــي در جام جهاني از مرحله گروهــي صعود کند، ميگويد: «براي رســيدن به مرحلــه حذفي جام جهاني بايد تدارکات قوي داشــته باشيم و در بازيهاي دوستانه مهمي به ميدان برويــم تا همه آبديده شــوند و عملكرد خوبي در جام جهاني به نمايش بگذارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.