عزتاللهي: با مديريت خوب موفق می شويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بي شك ســعيد عزتاللهي يكي از بهتريــن بازيكنــان ايــران مقابل ازبكســتان بود. او درباره صعود ايران به جام جهاني ميگويد: «ما توانستيم کوچكتريــن کار را انجــام دهيــم و دل هوادارانمــان را شــاد کنيم. نكته جالــب اين بود که تمــام تيم يكصدا و يكدل توانســتيم کار بزرگي انجام دهيم، خوشــحالم اين بــازي را با دو گل توانستيم ســپري کنيم. اميدوارم مســووالن به فكر تيم ملي باشند، به فكر اردوها و شرايط مناسب براي تيم ملي باشند، فقط در حد حرف نباشد، ما بايد از مرحله گروهی صعود کنيم و به مرحله حذفي برويم تا به اهدافمان برسيم.»

عزتاللهي ميگويد: «سال سختي است و همه کشورها تمام تالششان را ميکنند تا در جام جهاني حضور پيدا کرده و بتوانند بهترين نتيجه را کسب کنند. از اين رو مطمئنا بهترين اردوها و بهتريــن خرجها را براي موفقيت در جــام جهاني انجام ميدهند، ما هم از اين قاعده مستثني نيستيم و ظرفيت آن را هم داريــم. اميدوارم با مديريت خوب بتوانيم موفق شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.