محصص: صعود ايران شانسي نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضي محصــص، رييس کميته فني و توســعه فدراسيون فوتبال درباره صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني ميگويد: «مقابل ازبكستان، کارلــوس کــيروش و کادر فنــي، هوشيارانه، اســتراتژي بسيار با تعادل و فكر شدهاي را انتخاب کردند.

مهم نيست که ميتوانستيم گلهاي بيشتري بزنيم اما بازي را کنترل کرديم. در دقايــق حســاس بــازي، در ميدان مســابقه ايران تيــم برتر بــود. آرايش بازيكنان بسيار با فكر و مدبرانه انتخاب شده بود. گل مهدي طارمي از گلهاي بســيار زيبــاي مقدماتي جــام جهاني است و بازيكناني مثل جالل حسيني و پورعليگنجي خيلي خوب کار کردند و بازيكنان ديگر نيز در تمام خطوط عالي بودند. از صعودمان خوشــحال هستيم و با بررســي صحبتهاي تاج، ساکت و کارلوس کيروش مشخص ميشود که نياز به امكانات بيشتر و بهتري براي تيم ملي داريم.»

محصص ميگويــد: «کيروش به مهرههــاي جوان فرصت بازي داد و تيم ايران با لياقت و اقتــدار به جام جهاني صعود کرد و معتقدم صعودمان شانسي نبــود. اميدوارم با تيمهــاي مطرح دنيا بازيهاي دوســتانه انجام دهيم تا سال آينــده، براي حضور در مســابقات جام جهاني تجربه خوبي به دست بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.