دليل مالقات تاج با نوري چه بود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكســاندر نوري شب پيش از بازي ايران و ازبكســتان در برج ميالد حضور يافــت و نكته جالب در اين ماجرا حضور مســووالن فدراسيون فوتبال بود. مهدي تاج رييس فدراسيون، محمدرضا ساکت مدير تيمهــاي ملي، فريدون اصفهانيان، عبدالكاظم طالقاني و هدايت ...ا ممبيني اعضاي هيات رييســه فدراسيون و جواد نكونام در اين ديدار حضور داشتند.

اين ديدار اما رســانهاي نشد. اينكه به چه دليــل رييس فدراســيون، مدير تيمهاي ملي و اعضاي هيات رييســه در برج ميالد - نه در فدراسيون فوتبال- با نوري ديدار ميکنند جاي ســوال دارد. اگر اين ديــدار عادي بوده چرا ســايت رســمي فدراســيون فوتبال به آن اشاره و خبــري در اين باره روي خروجي خود منتشر نكرده اســت؟ اگر قرار بر امضاي تفاهمنامــه بود اين اتفــاق اوال بايد در حضور مديــران باشــگاه وردربرمن رخ مــيداد و دوم اينكــه اگر هم قرار بر اين موضــوع بود چرا خبرش از سوي ســايت فدراسيون - که مرجع خبرهاي رســمي مســووالن فدراسيون است - اعالم نشد؟ به هر حال بايد دليل اينكه مســووالن فدراســيون فوتبال در شــب پيش از بازي به برج ميالد رفتند و با نوري ديدار کردند مشــخص شــود البته اگر فدراســيون فوتبال همچنان به سكوتش ادامه ندهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.