بدون هماهنگي در تاریخی اشتباه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قبل از اينكه باشگاه پرسپوليس يا منابع نزديك به اين باشگاه از بازي دوســتانه با وردربرمــن خبر بدهند مهدي تاج در البه الي صحبتهايش در برنامه نود به اين مســاله اشــاره كرد.

هــر چنــد او دنبــال برگزاري بازي براي تيم ملــي بوده اما ظاهرا از آنجايي كه شــايد درســت نباشد تيــم ملي مقابل يك تيم باشــگاهي بــه ميدان برود مقرر شــده اين تيم مقابل پرســپوليس بهعنوان قهرمان ليــگ برتر بــه ميدان بــرود. جالب اينكه به نظر ميرسد هماهنگي اين مســابقه از كانال ارتباط فدراسيون و الكســاندر نوري صــورت گرفته و باشگاه پرســپوليس و اركانش اصال در جريان نبودهانــد. ديروز محمود خوردبين سرپرست تيم پرسپوليس از اين خبر ابراز بي اطالعي كرد و از باشگاه پرسپوليس هم خبري در اين خصوص نرسيد.

بــا اين حــال حتي اگــر واقعا ايــن مســابقه دوســتانه و هيجان انگيز تدارك ديده شــده باشــد در برگزارياش ترديدهاي مهمي وجود دارد. واقعيــت اين اســت كه فصل تــازه رقابتهــاي بونــدس ليگا در اواخر مردادماه آغاز خواهد شــد و از آنجايي كه گفته شــده احتماال بازي پرسپوليس وردربرمن 12 شهريور برگزار خواهد شــد، بعيد است تيم آلماني دو هفته بعد از شروع بوندس ليگا اين مســير طوالني را براي يك مسابقه دوستانه بيايد.

از طرفــي پرســپوليس هم در زمان اعالم شــده درگيــر هفتههاي ابتدايي ليگ برتر اســت و شــرايط مناسبي ندارد.

مهمتر اينكه اين تاريخ درســت بين بــازي رفت و برگشــت مقابل االهلي در ليگ قهرمانان آســيا و در مرحله يك چهارم نهايي اعالم شده. پرســپوليس روز 31 مــرداد و 21 شهريور بايد مقابل االهلي بازي كند و ضمن اينكه بين اين دو مسابقه در ليگ برتر به ميدان خواهد رفت بعيد اســت برانكو ريسك مصدوميتهاي هيجانــي بازيكنانش در تقابل با يك تيم اروپايي را به جان بخرد.

بنابراين به نظر ميرسد براي اين بازي كه ظاهرا شــتابزده برنامهريزي شــده يا در حد مذاكــرات مقدماتي اســت بتوان تاريخ بهتري پيدا كرد. مثــال اينكه پرســپوليس ميتواند از وردربرمن دعوت كند تا در تعطيالت دوماهه زمســتاني بونــدس ليگا به تهرن بيايد و اين بازي دوســتانه در آذرماه يا دي ماه برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.