محمدخاني: اميدوارم باز هم گل نخوریم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جلو بوديم كیروش ريســك نكرد چون اگر گل ميخورديم كار سخت ميشد. بازيكنان ما تنها در پاسهاي آخر دقت كافي نداشتند وگرنه بازي خوبي ارائه دادند.»

وي افزود:«خــط دفــاع مــا در مرحله مقدماتی بسيار خوب ظاهر شد و در مجموع بــر خالف دورههاي گذشــته، كار ما به اما و اگر كشيده نشد. اميدوارم در دو مسابقه باقي مانده در مرحلــه مقدماتي گلي نخوريم و با ثبت يك ركورد به جام جهانی برويم.»

پيشكسوت پرسپوليس با تاكيد بر اينكه بايد حمايتها از تيم ملي بيشتر شود، گفت: «االن توقعــات از ما بهعنوان تيم اول آســيا در روسيه بيشتر ميشــود. اميدوارم در جام جهاني 2018 قرعه خوبي نصيب ايران شود و براي نخســتين بار بتوانيــم از گروه خود صعود كنيم. تيم ما ظرفيت رســيدن به اين هدف را دارد و حمايت مردم و مســووالن و دولت ميتواند تأثيرگذار باشد. بايد اردوها و بازيهاي تداركاتي مناســب براي تيم ملي در نظر گرفته شــود، بخصــوص با تيمهايي كه با ســبكي شبيه حريفان همگروه ما بازي ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.