انصاریان: صعود به مرحله دوم جام جهاني رویاست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ناصرمحمدخاني درخصوص صعود تيم ملي به جــام جهاني گفت:«تيــم ايران يك بازي خيلي خوب و منطقي مقابل ازبكستان ارائه كرد. بــه جز 15 دقيقــه اول كه بازي متعادلــي شــاهد بوديم، تــوپ و ميدان در اختيار مليپوشــان ايران بود. ازبكستان تيم چغري بــود اما اين ايران بود كه مســلط و كماشتباه ظاهر شــد. حتي وقتي با يك گل

علي انصاريان درباره صعود تيم ملي به جام جهانــي گفت: «براي اولين بــار بدون دغدغه و استرس راهي جام جهاني شديم. ديگر خبري از اينكه داوري اينطور بود يا تيمهاي عربي دســت به يكي كردهانــد تا ايران نتيجــه نگيرد، نبود. خيلي حس خوبي اســت كه دو بازي ديگر تيم ملي در راهيابي به جام جهاني تشريفاتي است و ميتوانند از بازيكنان جوان استفاده كنند.»

مدافع سابق پرســپوليس درباره كیروش هم گفت: «كیروش مربي بينالمللي اســت كه پس از ســالها وارد ايران شده است. شما دقت كنيد چه ارنجي مقابل ازبكستان چيد. كسي فكر ميكرد پژمان منتظري و احســان حاجیصفي در تركيب نباشــند؟ كیروش واقعا به تيم ملي شخصيت داده اســت. در جام ملتهاي استراليا ديديم كــه چطور رگ گردنش بــراي تيم ملي بيرون ميزد. من احســاس ميكــردم مادرش ايراني است كه اين گونه تعصب دارد!»

انصاريــان گفت:«كار بــراي فوتبال ما تازه آغاز شــده اســت و نبايد در باد صعــود به جام جهانــي بخوابيــم. نبايد به اين فكر باشــيم كه مانند دوره گذشــته فقط دفــاع كنيم. صعود به مرحله بعدي جام جهاني روياســت اما چرا نبايد مانند تيمهــاي كرهجنوبي و ژاپــن به دور بعد صعود كنيم؟ با يك برنامهريزي مناسب ميتوان اردوهاي مناســب برگزار كــرد. البته بايد اندازه خودمان خرج كنيــم، يعني وقتي 1000 تومان داريم، بايد اندازه اين مقدار خرج كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.