سهم پرسپوليس از جشن صعود؛ 3/5 نفر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پيش بيني ميكرديم مثل دو بازي قبلي تيم ملــي در مرحله مقدماتي جام جهاني بــاز هم فقــط دو بازيكن يعني عليرضــا بيرانوند و مهــدي طارمي در تركيب اصلي تيم ملي مقابل ازبكســتان به ميــدان بروند اما كيروش تا حدودي شــگفت زده مــان كرد و ســيدجالل حســيني كه در بــازي رفت گل ســه امتيــازي زده بــود را به جــاي پژمان منتظري به بازي فرستاد.

تركيــب اوليــه تيــم ملــي ســه پرسپوليســي داشــت كه در اواخر نيمه اول وحيد اميري هم به آنها اضافه شــد و جمع چهار نفره ســرخهای تيم ملي تا پايان نود دقيقــه در ميدان بودند. اتفاقا هر چهار نفر جزو خوبهاي زمين بودند.

بيرانوند كه روز ســختي نداشت و بــه غير از چند خــروج موفق مجبور به واكنشــي نشــد چرا كه اصال ازبكستان توپــي بــه چارچــوب دروازه مــا نزد. ســيدجالل حســيني هم كه در بيست دقيقه پاياني كاپيتان تيم ملي بود شــب خوبي پشت سر گذاشت و مثل هميشه قرص و محكم بود. مهدي طارمي با گل زيبايي كــه زد تالش بيوقفه خود براي درخشــش در اين بازي را پايان خوش داد. وحيد اميري هم در دقيقه 44 وارد زمين شــد و مثل هميشه تالش كرد اما به انــدازه بازيهاي پرســپوليس موفق نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.