جای پای طارمی سفت شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــدي طارمي باز هــم در تركيب اصلــي تيم ملي قرار گرفت و باز هم گل زد. در شــرايطي كه مهاجمان شاخصي مثــل گوچي و انصاري فرد روي نيمكت نشســته بودنــد طارمي باز هــم گزينه اصلي كيروش در خــط حمله بود. هر چند ســردار آزمون مهاجــم نوك تيم ملي به حســاب ميآمد و مهدي طارمي مثل بازيهاي قبلي به خاطر سيســتم كيروش به كنارههــا رفته بود اما آقاي گل پرسپوليســيها در ســومين بازي پياپي تيم ملي هم گل زد تا مشــخص شــود در تيم ملي به اندازه پرسپوليس گلــزن گل نزنــي نيســت و از حداقل موقعيتهايش بهتريــن بهره را ميبرد. مانور عالي و ضربه هوشمندانه طارمي در سطح مهاجمان استاندارد اروپايي بود و او بــا ارائه اين كيفيت جاي پاي خود در تركيب اصلي تيم ملي را محكمتر كرد.

طارمــي در حالي در لحظات پاياني بازي موفق به گلزني شــد كــه به نظر ميرســيد كــيروش قصــد دارد كريم انصاري فرد را به بازي بفرســتد و گزينه محتمل تعويض شــماره 9 پرسپوليس و 17 تيم ملي بود اما طارمي در دقيقه 85 همان كاري را كرد كه بايد انجام ميداد. اين گل و آمار فوقالعاده طارمي در سال 96 براي تيم ملي يك گام ديگر او را به جمع بهترينهاي آســيا در سال 2017 هم نزديك ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.