سيدجالل: از االن براي جام جهاني روسيه برنامهریزي کنيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سيدجالل حسيني مدافع و كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران پس از برتري مقابل تيم ملي ازبكســتان و صعود ايران به جام جهاني روســيه در جمع اصحاب رســانه گفت: «خدا را شكر ميكنيم كه توانستيم در اين ماه مبارك دل مردم ايران كه هواداران واقعي اين تيم ملي هستند را شاد كنيم.

بازيكنان تيم ملي و كادر فني همه همدل شــده بودند كه اين تيم به جام جهاني صعود نمايد و تشكر ويژهاي هم ميكنم از كادر فني كه سالها زحمات زيادي براي اين تيم كشيده است.»

وي افزود:«در تيم ملي ما بازي تشــريفاتي نداريم، آن دو بازي هم براي ما مهم اســت و ما نميتوانيم هيچ بازي را به صورت تشــريفاتي ببينيم و انشاءا... بتوانيم آن دو بازي را هم با پيروزي به اتمام برسانيم.»

اميــدوارم بتوانيم از االن برنامهريــزي كنيم براي جام جهاني. تيم ملي كمبودهاي زيادي دارد كه انشــاءا... اين كمبودها با حمايت خوب فدراسيون فوتبال كه هميشه يار و ياور تيم ملي بودند، برطرف شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.