تبریك خوردبين به تيم ملي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از باشــگاه پرسپوليس نوبت سرپرســت اين تيم بود كه صعود مقتدرانه تيــم ملي را تبريك بگويد: «خوشــحالم كه تيم ملي به جام جهانــي صعود كرد. اين براي فوتبال ايران يك افتخار اســت. از همين جا به فدراســيون فوتبال، كادر فني و بازيكنــان ايران بابت اين صعود تبريك ميگويم.»

باشــگاه پرســپوليس هم صبح ديروز طي پيامي صعود تيم ملي را تبريك گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.