4 بازیكن مازاد االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نماينده عربستان كه توانسته با برتري مقابــل االهلي امارات جواز صعود به مرحله يك چهارم را كســب كنــد، براي حضوري موفــق در ادامه اين مســابقات دســت به تغييرات در فهرســت خود زده و در اولين گام با قرار دادن 4 بازيكن در فهرست مازاد خود بــه دنبال جايگزيني براي آنهاســت. مصطفــي بصاص، محمد امــان، فهد حمد و باســم العطا... چهار بازيكني هستند كه االهلي عربســتان در فهرســت خروج خود قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.