مدال آوران قدرت ميگيرند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

آييننامه كميســيون ورزشــكاران در حالي مصوب كميته بينالمللي المپيك را گرفته كه حاال مقدمهاي شــده براي برپا شدن انتخاباتي از جنس متفاوت. انتخاباتي كه ورزشــكاران را به رقابت با يكديگر ميكشــاند. اگر پيش از اين مســووالن دســت به دامان ورزشــكاران ميشدند تا براي پســتي و جايگاهي، به آنها راي بدهند، اين بار خود ورزشكاران هستند كه با تكيه بر اعتبار خود پا به رقابت ميگذارند تا خود را محك بزنند. انتخاباتي كه قرار اســت حداكثر تا ســه ماه آينده برگزار شــود اما حركت در مسيرش از همين حاال شروع شــده؛ اگرچه هنوز به واسطه نو پا بودن نياز است كه جامعه ورزشــكاران بيشتر دربارهاش بدانند.

در روزهايــي كــه فعــا تعــدادي از ورزشــكاران در جريان جزييات آيين نامه كميســيون ورزشكاران هســتند، بي ضرر نيســت كه به چند نكته دربــاره اين قانون تازه وارد و فوايدي كه ميتواند براي ورزش داشته باشد، اشــاره كنيم و ببينيم كه بين ورزشــكاران چه خبر اســت و چه كساني به دنبــال حضور در اين رقابــت انتخاباتي هستند؟

رونــد تدوين و در نهايت تصويب آيين نامه كميســيون ورزشــكاران - كه البته از ســوي برخي از مســووالن كميته بهعنوان اساســنامه از آن نام برده ميشــود- مدتها طول كشــيد تا اينكه باالخــره آيين نامه؛ مصوب كميته بينالمللي المپيك را گرفت تا يكــي از مهمترين كميســيونها از نظر ،IOC ســريعتر با طي روال قانوني شــكل بگيــرد. نه اينكــه قبا اين كميســيون در ايران وجود نداشــته. اتفاقا بوده و از طريق عضويت در همين كميسيون بوده كه يكي مثل عليرضا دبير توانســته اجازه شركت در انتخابات كميته را پيــدا كند و عضو هيات اجرايي شــود اما تا پيــش از اين همه چيز انتصابي و به دلخــواه اعضاي هيات اجرايي بــوده و خيليها فرصت ديده شــدن، پيدا نميكردند اما االن شرايط فرق ميكند.

زمــان ثبت نــام از كانديداها به زودي اعام ميشود و ورزشــكاراني كه سه دوره المپيك از دوران قهرمانيشــان نگذشــته باشــد، ميتوانند در اين انتخابات شــركت كنند. با احتســاب اين زمان، ورزشــكاراني كــه تا المپيــك پكــن، در دوران قهرماني بوده اند، حق شــركت در ايــن انتخابات را دارنــد كه با اين شــرايط فردي مثل هادي ســاعي، رييس فعلي كميسيون ورزشكاران كه پرافتخارترين ورزشــكار المپيكي ايران اســت، ميتواند براي اين رقابــت ثبت نام كند اما افرادي مثل رضا زاده يا عليرضا دبير اجازه حضور ندارنــد. البته با توجه به آنچه بين ورزشــكاران ديده و از قولشان شنيده ميشود، به نظر ميرسد نسلي كه اين روزها در ميدان مسابقه است، براي حضور در اين انتخابات بيشــتر عاقه نشــان داده است. اگرچه تا زمان ثبــت نام كه به زودي اعام ميشــود، نميتوان قضاوت دقيقي داشــت اما بهداد ســليمي، حميد سوريان، كيانوش رستمي، الهه احمدي، كيميا عليزاده و حتي حميده عباســعلي، ورزشكاراني هستند كه گويا بدشــان نميآيد در اين رقابت شركت كنند.

نكتهاي كه در ايــن رابطه نبايد از آن غافل شد، رشــتههايياند كه ورزشكارانشان ميتوانند در اين انتخابات شــركت كنند. بر اساس آنچه قانون شده، ورزشكاراني كه در رشتههاي المپيكي فعاليت دارند، ميتوانند كانديدا شوند.

البته بر اســاس آيين نامــه جديد، دو رشــته غير المپيكي هم به رشــتههايي كه ورزشكارانشــان ميتوانند كانديدا شــوند، اضافه شده است؛ ووشو و كاراته (كه اگرچه حضور نمايشي در المپيك را تجربه كردهاند يا ميكننــد) اما هنوز در زمره رشــتههاي المپيكي به حســاب نميآيند اما با توجه به شرايطي كه در ورزش ايران دارند، با موافقت IOC در اين فهرست قرار گرفتهاند. با اين حساب به نظر ميرسد رشــتههايي كه در المپيك مدالآور بودهاند و دو رشته كاراته و ووشو كه در بازيهاي آسيايي حضور موفق داشتهاند، بيشترين كانديدا را داشته باشند ضمــن اينكه از بانوان تيرانــدازي هم نبايد غافل شد.

شناسایي تركيب مجمع

با توجه به اين شــرايط، كميســيون ورزشكاران در شــرايطي شكل ميگيرد كه بايد براي انتخابات مجمع تشــكيل شــود و ايــن روزها در كميته ملــي المپيك، اين موضوع در برنامه قــرار دارد تا اعضايي كه ميتوانند عضو مجمع باشــند، شناسايي و در آخر تركيب نهايي مجمع شــكل بگيرد؛ افرادي كه قرار اســت اعضاي كميسيون را بهعنوان نماينده خود معرفي كنند. بر اساس آنچه در آيين نامه اين كميسيون وجود دارد از هر رشته نمايندگاني بهعنوان عضو مجمع حاضر ميشــوند و در آخــر تركيب نهايي كميســيون كه هنوز تعــداد نفراتش اعام نشده را انتخاب ميكنند.

انتخاب 6 عضو مجمع

بعد از شناســايي اعضاي مجمع، اعام زمــان ثبــت نام، اعــام آمادگي رســمي كانديداهــا و در نهايــت برگــزاري مجمع انتخاباتي، كميســيون ورزشــكاران شكل ميگيرد؛ كميســيوني كه از جهات مختلف اهميــت دارد و زماني نقشــش بيشــتر به چشــم ميآيد كه معلوم ميشود قرار است در مجمع انتخاباتــي كميته ملي المپيك، شش نفر (سه ورزشكار خانم و سه ورزشكار آقا) به نمايندگي از اين كميســيون حضور داشته باشند كه خب شش راي، عدد خوبي اســت براي نشــان دادن تاثيرگذاري اين كميسيون.

عاوه بر اين يك نماينده از كميسيون كــه احتماال رييــس خواهد بــود، در تمام نشســتهاي هيات اجرايــي حضور خواهد داشــت؛ نمايندهاي كه حــق راي ندارد اما ميتواند نقش نظارتي داشــته باشد؛ كه اين منوط به نوع عملكرد خود ورزشكاران است، كســاني كه با اتكا به افتخاراتشان قرار است پا به اين رقابت بگذارند.

رقابتي كــه بر خاف بقيــه انتخابات ورزشي به نظر ميرسد از پيچيدگي كمتري برخوردار باشد و فرصتي را ايجاد كند براي تماشــاي يك رقابت هيجــان انگيز. اين بار قهرمانان بــه جاي اينكــه در ميداني مثل المپيك، دنبال پيروزي برابر رقباي خارجي خود باشــند، آماده رقابتي ميشــوند براي پيروزي بر قهرمانان ديگر ايران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.