منتظر است تا بازيكن چيزی بگويد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كارشــناس واليبال ايــران با پايان هفتــه دوم ليگ جهاني بــه نقد عملكرد تيم ملي در اين مسابقات پرداخت. جواد محتشمي به بررسي عملكرد كوالكوويچ در تيم ملي پرداخــت: «كوالكوويچ هم مثل كواچ براساس آمار تصميم نميگيرد. زمان كواچ گفتــم او تا زماني كه بازيكن با برانكارد از زمين خارج نشــود تعويض نميكنــد؛ كوالكوويــچ هــم همينطور اســت. سوال من از او اين است كه مقابل لهســتان چرا آن تعويضها انجام شــد؟ مشخص است كه آن تعويضها اختياري نبود و به خاطر مصدوميت و مريض شدن بازيكنها بود. او هم كپي كواچ است.»

محتشــمي در ادامــه بــا انتقاد از ســرمربي تيم ملــي گفت: «ســرمربي ايران گــزارش آناليزورهايــش را براي ســطل آشــغال ميخواهد. سوال من از كوالكوويچ اين است كه چرا از اين آمارها اســتفاده نميكند؟ دو بازيكن سرعتي آرژانتين بيشترين امتيازهاي اين تيم را آوردهاند و دو بازيكن سرعتي ما عملكرد بدي داشتهاند. نميخواهم نام بياورم اما آمار را ببينيد. يــك بازيكن ما در بازي كه 5 ست داشته و همه ستهايش 50 امتياز و 60 امتياز ردوبدل شده، 5 امتياز و 7 امتيــاز گرفتهاند و دقايق زيادي هم بــازي كردهاند.» مربي ســابق تيم ملي واليبال ادامــه داد: «معنوينژاد بازيكني بــود كه او را به تيم ملــي راه نميدادند اما مقابل لهســتان فرياد زد كه من هم هســتم. مربي صربستان مقابل ايران دو بازيكن جوانــش را بازي داد و باخت اما مــا هيچوقت اين كار را نكرديم تا زماني كه مصدوم داديم.» محتشمي همچنين گفت: «زمان كواچ هــم فرياد زديم كه تيم ملي با 8 نفر بــه ليگ جهاني نرود. هدف فدراســيون جهاني اين اســت كه تيمها بازيكنهاي جوانشــان را محك بزنند نه اينكه همه نفراتشــان را خسته و مصدوم كنند. كار ســرمربي تيم ملي شــده پاره كــردن برگههــاي آناليز در بازي مقابل آرژانتين. والســكو چند بار درخواست ويدئوچك بازيكنهايش را رد كرد چون قانون او اين اســت كه حرف آخــر را خودش بزند. ايــن طرف زمين برعكس بود. منتظر بودند بازيكن چيزي بگويد و انجام بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.