غيبت معنوينژاد و غالمي در لهستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته سوم ليگ جهاني واليبال در حالــي از روز پنــج شــنبه 25 خردادماه آغاز ميشــود و به مدت چهار روز ادامه خواهد يافت كه تيم ايران هم پس از برگزاري هفته دوم در تهران، براي بازيهاي هفته سوم راهي لهستان شــد. 12 تيم سطح يك ليــگ جهاني در هفته ســوم در شــهرهاي كوردوبــا (آرژانتين)، كاتوويسا و لودز (لهستان) و آنتورپ (بلژيك) به مصاف يكديگر ميروند كه تيــم ملــي واليبال ايــران در لهســتان به مصاف تيمهاي آمريكا، روسيه و لهستان خواهد رفت.

ايگور كوالكوويــچ 14 بازيكن شــركت كننده ايران در هفته دوم ليــگ جهاني را به قــرار زير اعام كرد: ســعيد معروف، ســيد محمد موسوي، فرهاد سالافزون، رضا قرا، امير غفور، فرهاد نظريافشار، فرهاد قائمــي، مياد عباديپور، ســامان فائزي، مسعود غامي، علي شفيعي، مجتبي ميرزاجانپور، مهدي مرندي و مصطفي حيدري.

ليســت اعامي تيــم ملي در هفته ســوم دو غايب بــزرگ دارد. يكي جواد معنوينــژاد كه حداقل در دو برد از ســه بــرد ايران نقش كليدي ايفا كرده و عادل غامي كه در پنج بازي دفاع وســط ثابت تيم ملي بود. با ايــن حال هر دوي اين بازيكنان از همراهي تيم باز ماندند. به دليــل غيبت غامي اشــارهاي نشــده اما معنوينژاد گويا به دليل همان مصدوميتي كه سرمربي تيم ملي پــس از بازي با آرژانتين از آن صحبت كرد در هفته ســوم غايب خواهد بود.

با اين حال اين طور كه شنيده ميشــود معنوينژاد قرار اســت به همراه تيم به لهســتان ســفر كند تا آماده بماند اما نامش در ليســت نيست و نميتواند بازي كند.

سرپرســت تيم ملي واليبال با اشــاره به مصدوميــت محمد جواد معنوينژاد و عــادل غامي درباره عــدم همراهي آنها بــا تيم اعزامي ميگويــد: «ايــن دو بازيكــن در فهرســت 14 نفــره بازيكنان ايران در هفته ســوم ليــگ جهاني قرار ندارنــد اما معنوينژاد براي اينكه از تمرينات دور نماند و زير نظر دكتر افروزي به فيزيوتراپي بپردازد با تيم به لهســتان ســفر ميكند. با توجه به اينكه تيم ملي شــانس صعود به مرحله نهايــي را هم دارد و بايد در آمادهترين شرايط باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.