انتخاب سرمربي تيم ملي هندبال بعد از سئول كاپ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با وجــود اينكه تيم ملــي هندبال كارش را بــا عليرضا حبيبــي به عنوان ســرمربي ادامه ميدهد اما مســووالن فدراسيون موضوع جذب مربي خارجي را فرامــوش نكردهاند و قرار اســت بعد از رقابتهاي «ســئول كاپ» ســرمربي خارجي تيم ملــي را معرفي كنند. دبير فدراســيون هندبال با اعــام اين خبر دربــاره برنامههاي تيم ملــي ميگويد: «برنامــه اردويــي تيــم ملــي طبــق برنامهريزي انجام شــده، دنبال ميشود. تيم ملي بــا مربيگري عليرضا حبيبي تا ســئول كاپ به كار خود ادامه ميدهد و بعد از مسابقات سئول در مورد سرمربي تيم ملي تصميم ميگيريم.»

دبير فدراسيون هندبال به برنامههاي تعيين شده براي زنان نيز اشارهاي دارد: «برنامه مســابقات ليگ برتــر زنان را تا حدودي مشخص كردهايم. در هفتههاي آينده جلســه با حضور مربيان تيم ملي بانوان برگزار ميكنيم تا به نتيجه نهايي برســيم. همچنين براي حضور تيمهاي زنان در ليگ باشــگاههاي آسيا در حال رايزني هستيم. منتظريم فرم درخواست بيايد. طبق قانون باشگاههاي اول و دوم زنان ميتوانند در جام باشــگاهها حضور يابند.»

رجبي ميگويد: «فدراسيون هندبال به دنبال كسب ميزباني جام باشگاههاي آســيا اســت البته كمي از نظر سخت افزاري مشكل داريم كه قابل حل است. گرفتن ميزباني نياز به زير ســاختهايي همچون سالن مناســب و هتل دارد كه در دو شــهر كاشــان و گچســاران اين زير ســاختها با مشكاتي روبهرو است. اميــدوارم با رفع اين مشــكات بتوانيم ميزباني جام باشگاههاي آسيا را بگيريم.»

او همچنين به شــرايط تمرين اين دو باشــگاه اشــاره ميكنــد: «تيمهاي باشگاهي كاشــان و گچساران به دنبال جذب بازيكن هســتند و تمرينات را در حد آمادگي جسماني آن هم بعد از افطار پيگيري ميكنند. تمرينات اصلي آنها از بعــد از ماه مبارك رمضان به طور جدي پيگيري ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.