سفر شاهميري به آرژانتين براي قضاوت هفته سوم ليگ جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

12 داور بينالمللــي وظيفه قضاوت ديدارهــاي هفتــه ســوم و پايانــي دور مقدماتي ليگ جهاني واليبال را بر عهده دارند كه محمد شاهميري از ايران نيز در بيــن آنها قرار دارد. هفته ســوم و پاياني دور مقدماتــي ليگ جهاني واليبال از روز پنجشــنبه 25 خردادماه آغاز ميشود و به مدت چهار روز بــا 18 ديدار پيگيري خواهد شد. در هفته ســوم ليگ جهاني شهرهاي كوردوبا (آرژانتين)، كاتوويسه و اوچ (لهستان) و آنتورپ (بلژيك) ميزبان اين رقابتها هستند كه تيم ملي واليبال ايــران در لهســتان به مصــاف تيمهاي آمريكا، روسيه و لهستان خواهد رفت.

فرهاد شــاهميري كه در هفته اول ليگ جهاني در كازان روسيه قضاوت كرد، در هفته دوم در تهران و جزو مســووالن برگزاري رقابتها بود و حاال در هفته سوم در آرژانتين قضــاوت خواهد كرد. حضور ايــن داور با تجربه و بينالمللي در مرحله فينــال هم در صورت عدم صعود ايران به هيچ وجه دور از ذهن نيست.

در ميان اين دوازده داور سه داور از قاره آسيا هســتند كه شاهميري يكي از آنهاســت و امارات وقطر دو سهميه ديگر آسيا را در اختيار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.