كوچ اجباري بازنشستهها از بسكتبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون بســكتبال در فاصله يك ســال پس از تصويب قانون ممنوعيت به كار گيــري بازنشســتهها در مجلس، 16 بازنشسته را از كار بركنار كرد.

قانــون ممنوعيــت بهكارگيــري بازنشســتگان حدود يك ســال پيش از سوي مجلس شوراي اسامي به تصويب رسيد و فدراسيونهاي ورزشي هم كم و بيش در حال عملي كردن آن هستند.

يكــي دو روز پيــش نيــز 16 نفــر بازنشسته با دســتور محمود مشحون در فدراسيون بســكتبال كنار گذاشته شدند و فدراســيون را ترك كردنــد و به نوعي تعديل شدند.

كنار گذاشتن افراد بازنشسته به نوبه خود قابــل قبول و در راســتاي عمل به قانوني است كه مدتي است تصويب شده و ميتوانــد تغيير و تحــوالت خوبي را با جوان شدن نيروي انساني در فدراسيونها بخصوص بسكتبال ايجاد كند.

اين طور كه به نظر ميرسد مشحون در ماههاي گذشــته تمام تاشش را براي حفظ يارانش در فدراسيون انجام داده اما قادر به مقاومت در مقابل اين قانون نشده و مجبور به تعديل نيروهاي ســن و سال دارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.