سفر احسان به بالروس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احسان حدادي پرتابگر المپيكي ايران براي يك دوره اردو شب گذشته به بــاروس رفت. ركــورددار پرتاب ديســك ايران و آســيا شب گذشته با هــدف برپايي يــك دوره اردوي آمادهسازي جهت حضور در بيست و دومين دوره مسابقات قهرماني آسيا، تهران را به مقصد مينســك باروس ترك كــرد. «ديميتــري» بهعنوان ماســاژور و فيزيوتــراپ و حســين توكلــي بهعنوان مربي بدنســاز او را در اردوي باروس همراهي خواهند كرد. حدادي پيش از اين با مربيگري هادي ســپهرزاد تمرينــات خود را دنبــال ميكرد و حاال بــدون مربي كارش را در راه آمادهســازي بــراي رقابتهاي آســيايي ادامه ميدهد. بهترين ركورد حدادي در رقابتهاي بازيهاي كشــورهاي اسامي 62/5 بود كه در همــان رقابتها هم تنها مدال نقره را برايش به ارمغان آورد. حدادي براي قهرماني و يا ايســتادن روي سكوي رقابتها بايد حداقل به حد نصاب 65 متر دست پيدا كند.

حدادي همچنين طي روزهاي گذشــته با وجود پايان يافتن زمان وزنــه زدن و كارهــاي بدنــي اش، حســين توكلــي، قهرمان ســابق و مربي وزنهبرداري ايــران را بهعنوان مربي بدنساز خود معرفي كرد! حاال بايــد ديد كه حدادي بدون مربي در ماههاي آينده به چه شرايطي خواهد رسيد و با چه ركوردي در رقابتهاي آسيايي شركت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.