جام جهاني تيراندازي آذربایجان پايان كار بانوان با يازدهمي الهه احمدي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با برگزاري رشته تفنگ سه وضعيت 50 متر، بانوان تيرانداز به كار خود در رقابتهاي جام جهاني پايان دادند. در رشــته تفنگ ســه وضعيت بانوان در مرحله نيمهنهايي مســابقات جامجهاني تيراندازي الهه احمدي با كسب امتياز 583 و اختاف امتياز يك نمره از آخرين نفر در فينال، يازدهم شــد. همچنين نجمه خدمتي با كسب امتياز 581 توانست در مكان هجدهم جاي گيرد. تيراندازاني از آلمان، چين 2( تيرانداز)، اتريش 2( تيرانداز)، ســوييس 2( تيرانداز)و دانمارك فيناليست اين رشته شدند.

مردان هم از صعود به فينال باز ماندند

2 مليپوش تفنگ ايران در ماده سه وضعيت نتوانستند جواز حضور در فينال را به دست آورند. در ادامه رقابتهاي جهاني تيراندازي كه در گاباالي آذربايجان در حال برگزاري اســت، روز گذشته در تفنگ سه وضعيت مردان مليپوش كشورمان به رقابت پرداختند و از صعود به فينال بازماندند. حسين باقري با 1162 امتياز سيوششــم شــد و پوريا نوروزيان نيز با 1161 امتياز سي و نهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.