شاهقلي قهرمان مسابقات تنيس جام رمضان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش با سابقه تنيس كشورمان قهرمان مســابقات جام رمضان شد. در فينال مسابقات تنيس جام رمضان كه در تهران برگزار ميشد، انوشا شاهقلي تنيسور با سابقه كشورمان در رده بزرگساالن 2 بر صفر و با نتايج 6-1( و صفر-6 ) امير حسين بادي را مغلوب كرد و عنوان نخست را به خود اختصاص داد. حســام يزدي و معين محمدي هم مشتركا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.