ميزباني كانوپولوي ۹۱۰۲ آسيا به اردبيل رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قرار است رقابتهاي كانوپولوي 2019 آسيا به ميزباني اردبيل برگزار شود. بعد از اينكه ميزباني كانوپولوي 2019 آســيا به ايران رسيد؛ اردبيليها تاش كردند اين ميزباني را از فدراسيون بگيرند و در نهايت به دنبال مذاكرات انجام شده ميان مســووالن ورزش اردبيل با مسووالن فدراسيون قايقراني و حمايت استانداري اردبيل، قرار شد رقابتهاي كانوپولوي 2019 آسيا در اردبيل برگزار شــود. بر همين اساس، وحيد مرادي دبير فدراســيون قايقراني هفته آينده به اردبيل سفر ميكند تا از درياچه شورابيل بهعنوان محل برگزاري اين رقابتها بازديد و موافقت نهايي با ميزباني اردبيل از اين رقابتها را اعام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.