ميزباني جام جهاني كشتي فرنگي به اردبيل ميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون كشتي موافقت اوليه خود را با ميزباني اردبيل از رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي 81۰۲ اعالم كرد. بعــد از نشســت دو روز پيش رســول خادم رييس فدراسيون كشتي با اســتاندار و مسووالن ورزش اردبيــل و درخواســت ميزباني رقابتهــاي بينالمللي كشتي جام شاهد و جام جهاني كشتي فرنگي از سوي مسووالن ايــن اســتان، خــادم موافقت ابتدايي خود را با ميزباني اردبيل از اين دو رويداد اعالم كرد.

بر همين اســاس قرار است مسووالن فدراســيون كشتي از امكانات ورزشــي اردبيل بازديد بــه عمــل آورند تــا در صورت فراهــم بــودن امكانــات الزم، موافقت نهايي خود را با ميزباني اردبيل از ايــن دو رويداد اعالم كنند. طي يكي دو ســال اخير با توجه به ظرفيت رشته كشتي در اســتان اردبيل، چند ســالن كشــتي در اين اســتان به بهره برداري رسيده است. بجز اردبيل دو اســتان ديگر هــم خواهان ميزبانــی جام جهانی كشــتی فرنگی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.