فدراسيون دوپينگ افراد معروف را پنهان نكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عضو شــوراي فني تيمهاي ملي كشــتي فرنگي معتقد اســت صدور مجــوز براي حميد ســوريان و اميد نوروزي بــه منظور حضور در مرحلــه نهايي انتخابي تيم ملــي براي احترام به آنها بوده اســت. بهرام مشــتاقي با اشاره به عملكرد فرنگيكاران در مســابقات گرجستان گفــت: «از نتايج راضي نيســتيم؛ نفراتي مانند بويري و منجزي از باتجربههاي كشــتي فرنگي هســتند و از آنها توقع بيشــتري داشــتيم.» مشــتاقي ادامه داد: «هر چند بســياري از اين نفــرات، نفــرات دوم ما بودند امــا نفرات دوم ما هم بايــد در تمام مياديــن مقتدرانه ظاهر شــوند. خيلي از اينها مدعي پوشــيدن دوبنده تيــم ملي هســتند اما بايد خودشــان را ثابت كنند. قاسمي مدعي حضور در المپيك بود اما نشــان داد كه تصميم ســرمربي وقت تيم ملي درست بوده است چون نااميد كننده ظاهر شد. شــايد او ديگر فرصت زيادي براي نشان دادن خــودش پيدا نكند. ما هم با توجه به شــرايط

انجمن تيرانــدازی با كمان فدراســيون جانبازان و معلوالن 14 نفر را به مرحله ســوم اردوی آمادگــی تيــم ملی جهــت حضور در رقابتهاي چك دعوت كــرد. در پايان مرحله دوم اردوی آمادگی تيم ملی تيراندازی با كمان و پس از برگزاری جلســه كميته فنی با كميته ملــی پارالمپيك، 14 كماندار به مرحله ســوم اردوی تيم ملی دعوت شدند كه در اين بين نام زهرا نعمتي ديده ميشــود اما خبري از ابراهيم رنجبر و محدثه كهنســال نيســت. رقابتهای رنكينگ بينالمللی جمهوری چك از 5۲ تيرماه تا دوم مردادماه برگزار می شــود و اردوی سوم تيم ملی نيز از ۲1 تا ۲۲ تيرماه در تهران برگزار می شــود. هدف از شــركت در اين مسابقات آمادگی تيم ملی برای حضــور قدرتمندانه در رقابتهــای جهانی اســت كه شــهريورماه در كشور چين برگزار می شود. در كامپوند مردان هادی نوری، ســينا منشازاده و رمضان بيابانی، در كامپونــد بانوان ســميه عباســپور، راضيه و محدوديتهاي مالي فدراسيون نبايد زمان و پول خود را صرف چنين كشتيگيراني كنيم.»

عضو شــوراي فني تيمهاي ملي كشــتي فرنگــي درباره صــدور مجوز براي ســوريان و نوروزي و اينكه برخي معتقدند شــوراي فني با ايــن روش ميخواهد اين نفرات را مقابل مردم قرار دهد، گفت: «اينطور نيســت؛ براي احترام به ســوريان و نوروزي به آنهــا مجوز حضور در انتخابي داده شد. اين دو مهره سرشناس، قابل احترام و مورد ستايش كشــتي ايران هستند؛ راه را براي آنها باز كرديم كه اگر دوســت دارند در انتخابي شــركت كنند.» مشتاقي همچنين با بيان اينكه حضور ســتارههاي كشــتي باعث افزايــش جذابيت مســابقات ميشــود، گفت: «حضــور ســوريان و نــوروزي ميتواند باعث جذابيت و باالرفتن ســطح مســابقات شود. به نظــرم آنها در صــورت آمادگــي ميتوانند تا المپيك ۰۲۰۲ هم موثر باشــند و اگر دوســت داشته باشند ميتوانند كمك كنند. » شيرمحمدی و فرزانه عسگری، در ريكرو مردان غالمرضا رحيمی، پوريا جاللی پور و علی اصغر فتاحــی، در ريكرو بانوان زهرا نعمتی، ســميه رحيمی و زهرا دلخوش ، در كالس w1 آقايان مجيد كاكوش و در كالس w1 بانوان هم زهرا حســينی نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي هســتند. در بين نفرات دعوت شده نام ابراهيم رنجبر و محدثه كهنســال ديده نمي شــود كه مجيد كهتري رييــس انجمن تيروكمان درباره غيبت آنها توضيح داد: «ابراهيم رنجبر در بخش ريكرو بازیهای پارالمپيك ريو موفق به كسب دو مدال شــد اما از آنجايی كه فعاليت خود را در رشــته كامپوند آغاز كرده و در اردوهای تيم ملی شــركت نكرده اســت ترجيح داد در اين رقابت ها شــركت نكرده و برای مسابقات آينده تالش كند تا ركوردهای خوبی به ثبت برساند. محدثه كهنســال به دليل امتحــان كنكور در اردوها شــركت نكرد و به مسابقات بين المللی جمهوری چك نمی رسد.»

كاپيتــان تيــم دوچرخــه ســواري شــهرداري تبريــز از گرفتن وثيقه ۰5 ميليوني توسط فدراســيون بــراي جلوگيري از دوپينگ استقبال كرد.

قادر ميزباني با اشــاره به مشــكالتي كه دوپينــگ براي فدراســيون دوچرخه سواري به وجود آورده، گفت: «در اين ۰1 سال اخير بارها نسبت به وجود دوپينگ زياد در ايران هشــدار دادم اما كســي حرف من را باور نميكرد. بعد از ۰1سال به حرف من رسيدند كه دوچرخه سواري ما در وضعيت بدي است. درست اســت كه فدراســيون در اين ۰1ســال دير به خودش آمد و خيلي از حق من هم ضايع شد اما باز هم خدا را شكر كه اكنون فدراســيون به خــودش آمده. البتــه نميدانم تا چقدر اين كار اجرايي شود اما به هر حال عامل بازدارنده است.»

ميزبانــي همچنيــن ادامه داد: «بــه جاي ۰5 ميليون، يك ميليارد وثيقــه خواهم داد چرا كه ميدانــم آزمايشــي از من مثبت نميشود. البته اين را هم بگويم بايد عواملي كه ورزشكار را به دوپينگ تشــويق ميكند هم از بين برود. خود فدراسيون ميداند عوامــل توزيع و پخش مواد نيروزا چه كساني هستند.»

ركابزن المپيكــي ايران با گاليه از فدراســيون نســبت به اعالم نكردن برخي آزمايشهاي مثبت داخلي گفت: «فدراسيون برخي مواقــع آزمايش دوپينگ دوچرخــه ســواران معروف كه در داخل ايران مثبت ميشــود را اعالم نميكند و پنهان كاري ميكنــد. اين خــودش عاملي ميشــود تا دوپينگ رشد پيدا كنــد. فدراســيون نبايد تعارف كند كه ركابــزن دوپينگي قادر ميزباني اســت يا آقاي X و.Y بايد اســامي همــه را صادقانه و بــدون تعارف اعــالم كنند تا همه متوجه شوند افتخارات آن ركابزن كذايي بوده است. اخيرا هــم آزمايش دوپينــگ يكي از دوچرخه سواران معروف مثبت شده اما فدراسيون آن را پنهان ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.