سقوط كمانداران در رده بندي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نبرد‌با‌انگليس‌در‌يك‌هشتم‌بسكتبال‌با‌ويلچر‌جوانان‌جهان با پايان يافتــن رقابتهاي مرحله گروهي، انگلســتان پيوســت و در غير اين صورت براي كســب مقــام پنجم تا بهعنوان حريف ايران در مرحله يك هشــتم نهايي مشخص هشتمي به مصاف حريفان ميرود. شد. تيم ملي كشورمان كه در جايگاه چهارم گروه يك قرار تيم ملي ايــران در رقابتهاي مرحلــه گروهي مقابل گرفته بود، امروز، (چهارشــنبه) ســاعت ۲1 به وقت محلي تيمهاي اســتراليا، برزيل و ايتاليا به پيروزي دست يافت و تورنتو، مقابل تيم انگلســتان كه در جايگاه نخست گروه دو از تيمهاي كانادا و تركيه نيز شكست خورد. بر اين اساس از قراردارد،بهميدانميرود. گروهيكتيمهايكانادا،اســتراليا،ايرانوتركيهوازگروه

در صورت پيروزي نمايندگان كشورمان در ديدار فردا، دو تيمهاي انگلستان، ژاپن، فرانسه و آلمان به مرحله حذفي ايران به جمع چهار تيم در مرحله يك چهارم نهايي خواهد راه يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.