اوضاع بهتر بانوان نسبت به مردان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اتحاديــه جهانــي دوچرخهســواري جديدتريــن ردهبندي ركابزنــان در ماده كوهســتان را اعالم كرد. اين ردهبندي در شــرايطي اعالم شــده كه بانوان نسبت به مردان شــرايط بهتري دارند. البته تنها يك خانــم در اين رده بندي ديده ميشــود اما همين يك بانو رده بهتري نسبت به مردان دارد. فرانــك آذرپرتو در كراس كانتري در رده 75 قــرار دارد اما در كــراس كانتري بزرگســاالن مردان بهترين رده ۲۰1 جهان اســت كه به فراز شــكري اختصاص دارد. در هميــن بخــش، محمد پورشــريف در رده 8۲1، پرويــز مردانــي در رده 168 و فرزاد خداياري در رده 181 جهان اســت. در كــراس كانتري جوانان، محمدحســين اسكندري در جايگاه 96۲ جهان است و در دانهيل، حســين زنجانيان 87 جهان، امين نجفــي 4۰1 جهان و طاهــا قابلي در رده 159 جهان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.