محرز‌به‌يوونتوس‌مي‌رود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

حــدود دو هفتــه پيش، بــه نظر ميرسيد چلسي يا آرسنال مقصد بعدي رياض محرز باشد اما اكنون خبر رسيده كه لستر براي اين بازيكن بازيسازش 50 ميليــون پوند ميخواهــد و همين باعث شده كه اين دو باشگاه احتماال از خريد او منصرف شوند و به سراغ بازيكنان ديگري بروند. با وجود اعالم اين قيمت، يوونتوس قصد دارد محرز را بخرد و حاضر اســت اين مبلغ را بپردازد. محرز پيشتر اعالم كرده بود كه قصد جدايي از لسترسيتي را دارد و ميخواهد به باشگاهي جاهطلبتر برود. او از هواداران لسترســيتي خواسته بود كه تصميمش را درك كنند.

روزنامه ميرر نوشــته كه يوونتوس اين بازيكن الجزايــري را زير نظر گرفته و در صورتــي كــه نتواند بر ســر انتقال داگالس كاســتا با بايرن مونيخ به توافق برسد، به ســراغ او خواهد رفت. چلسي البته همچنان اوضــاع را زير نظر گرفته و آرسنال هم ممكن است كه براي خريد او پيشــنهاد بدهد اما در هر صورت اگر كاستا به يوونتوس نرود، احتمال پيوستن محرز به اين باشــگاه باال اســت. محرز با لســتر فاتــح ليگ برتر شــد و عنوان بهترين بازيكن فصــل را هم از آن خود كرد اما لســتر در فصل گذشته عملكرد فوقالعادهاي در ليگ برتر نداشت. آنها اما به جمع هشــت تيم برتر ليگ قهرمانان راه يافتنــد و گفتــه ميشــود كه محرز ميخواهد فصل بعــد در ليگ قهرمانان حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.