پيشنهاد‌رسمي‌منچستر‌براي‌موراتا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــايعات دربــاره آلــوارو موراتــا در هفتههــاي اخيــر شــدت گرفتــه. منچســتريونايتد براي خريــد اين مهاجم رئال مادريد پيشــنهادي رسمي ارائه داده اســت. خوانمــا لوپس، ايجنــت او گفته: «ميتوانم بگويم اين پيشنهاد خيلي خيلي مهم اســت و حاال همه چيز بســتگي به تصميم رئال دارد.»خبر رسيده بود كه تيم ژوزه مورينيو به دنبال جذب موراتا است و از بين او، آنــدرهآ بلوتي از تورينو و روملو لوكاكو از اورتون، يكي را ميخواهد. اكنون مشخص شده كه هدف اصلي آنها در نقل و انتقاالت، موراتا است. اين بازيكن 42ساله قيمتي بيش از 60 ميليــون پوند خواهد داشــت و مقامات رئــال مادريد اميدوارند كــه بتوانند قيمــت او را به حــدود 70 ميليون پوند هم برســانند. انتظار ميرود دو طرف در روزهــاي آينده با هم مذاكره كنند. موراتا ميخواهد در عرض دو هفته سرنوشتش مشخص شــود و مورينيو هم ميخواهد كــه اد وودوارد، معاون اجرايي باشگاه منچســتريونايتد اوضاع را سريعتر حل و فصل كند. منچستريونايتد همچنين به دنبال آنتوان گريزمان از اتلتيكو مادريد بود اما گزارش شده كه او قراردادي تا سال 2022 با اتلتيكو امضا خواهد كرد. در اين قرارداد، مبلغ فسخ همچنان 100 ميليون يورو خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.