گريزمان تا 2022 در اتلتيكو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بعد از ماهها ترديد و گمانه زني، آنتوان گريزمان دســت به قلم شــد و قراردادش را تا ســال 2022 با اتلتيكومادريد تمديد كرد. كمــي بعد از اتمــام فصــل ،2016-2017 گريزمان شــانس رفتن به منچســتريونايتد در فصل آينده را 60 درصد دانســت هرچند بعد گفت شــانس ماندنــش در اتلتيكو 70 درصد اســت اما يك روز بعد حرفهايي زد كه هــواداران اتلتيكو را نگــران كرد: «آماده رفتــن هســتم. ميخواهم جام ببــرم و اين چيزي است كه در تصميم براي آينده در اين تابستان مورد توجه قرار ميدهم.»

اوضاع تغيير كرد بعد از آنكه محروميت اتلتيكــو از فعاليت در فصــل نقل و انتقاالت تابستاني تاييد شــد. مهاجم فرانسوي خيلي زود تعهــد خود به باشــگاه را اعــالم و در شبكههاي اجتماعي تصميمش را علني كرد: «حاال بيش از هميشه با اتلتيكو.»

از آن موقع مشــخص شــد كــه آينده او با ســرخ و سفيدپوشــان خواهد بود. او به رسانههاي فرانســوي گفت: «باشگاه روزگار سختي دارد، رفتن در اين شرايط كار كثيفي است.»

اين بازيكن 26 ساله كه سال 2014 به اتلتيكو آمده برای ســومين بار قراردادش را با اين تيم تمديد كــرده. در ابتداي انتقالش از رئال سوســيداد مبلغ فسخ قراردادش 65 ميليون يورو بود، در قرارداد بعدي كه ســال 2015 امضا شد اين مبلغ به 80 ميليون يورو رســيده و در سال 2016 مبلغ فسخ به 100 ميليون يورو افزايش يافت.

او كه در ســال 2009 فوتبال حرفهاي خــود را در تيم سوســيداد آغاز كرد و با 30 ميليــون يورو از اين تيم جدا شــد، در 160 بازي براي اتلتيكو 83 گل زده و تجربه حضور در فينال ليگ قهرمانان سال قبل را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.