سكوت‌خامس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خامــس رودريگس در حــال حاضر در تعطيالت به ســر ميبرد اما آيندهاش در رئال مادريد همچنان مبهم اســت. در اواخر فصل گذشته مدعي شد دورانش در رئال مادريد به آخر رسيده وقتي هم فصل تمام شــد بدون اينكه بــه هم تيميها يا مديران باشگاه چيزي بگويد، رفت.

11 روز از قهرمانــي رئال مادريد در اروپا و پايان فصل ميگذرد و هنوز خودش و مدير برنامههايش ژرژ مندز هيچ حرف تازهاي نزدهانــد و همه چيز كامال با ابهام روبهرو اســت. هيچ ارتباطي وجود ندارد، مثــل آلوارو موراتا و هيچ پيامي رد و بدل نشده كه بتواند راه حل سريع و مشخصي براي وضعيت او باشد.

زينالديــن زيــدان در حالــي بــه تعطيالت رفت كه خواهــان تداوم كار با تيمي بود كــه او را به دوگانــه قهرماني اروپا و ليــگ رســاند. او ميداند كنترل چنين شرايطي آســان نيست اما ميداند بايد چنين رفتاري داشــته باشد و ستاره كلمبيايــي هم با بقيه فرقي نميكند. اگر خامس در پايتخت اســپانيا بماند، مربي استقبال ميكند.

مقامات باشگاه ميگويند در صورت جدايي مبلــغ او حداقل 75 ميليون يورو خواهد بود. در نبود خامس و پيشنهادهاي رسمي، گفته ميشود تيمي كه بيشترين احتمال براي خريدن او را دارد، چلســي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.