پكرمن:‌ بازيكني‌مثل‌خامس‌ بايد‌بيشتر‌بازي‌كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خوســه پكرمن مربي آرژانتيني تيم ملي كلمبيــا نميخواهــد وارد ماجراي خامس رودريگس با رئال مادريد شــود و فقط به خاطر تيم خــودش ميخواهد او بيشتر بازي كند. خامس براي تيم زيدان زياد بازي نكرده و حتــي در فينال ليگ قهرمانــان از جايگاه تماشــاگران بازي را ديد.

پكرمن گفت: «باوركردني نيست كه بازيكني در اين سطح نميتواند زمان بازي بيشتري به دســت آورد. ميزان و كيفيت بازي او اهميت دارد. من ترديد ندارم كه اين موقعيت خيلــي زود به يك راه حل ميرســد. به خاطر تيم ملي كلمبيا بهتر است كه خامس استمرار داشته باشد.»

خامــس از اينكه نميتواند بيشــتر بازي كند، مايوس شــده اما مربي كلمبيا از نگــرش خــوب او و تمركــزش راضي اســت: «واقعا متعهد اســت و نگاه خوبي دارد و با بقيه هماهنگ اســت. اين خيلي مهم اســت چون ما بازيكــن صددرصد ميخواهيم. نميخواهــم به او بگويم چه كند و مسووليتش بر عهده من قرار گيرد اما خودش ميداند براي حل اين وضعيت بايد چه كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.