انتقا‌مگيري‌به‌سبك‌گلد‌ناستيت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يك سال پس از تجربه كابوس باخت 4 بــر 3 در فينالي كه 3 بر يك پيش بود، گلدن استيت توانست از كليولند كاواليرز انتقام بگيرد و براي دومين بار در سه فصل اخير قهرمان شود. وريرز كه با تكرار كاري كه در فينال ســال 2015 انجام داده بود، لبران جيمــز و يارانش در تيــم قهرمان كنفرانــس شــرق را در حســرت دومين قهرماني متواليشــان گذاشت و با كسب چهارمين پيروزياش در بازي پنجم فينال ،NBA ركوردش در بازيهاي پليآف اين فصل را به 15 پيروزي و تنها يك شكست ارتقا داد. گلدن استيت كه در بازي چهارم در خانه كليولند تن به شكســت داده بود، ايــن بار ديگر دم به تله شــواليهها نداد و نگذاشــت آنها يك برد ديگر كسب كنند تا به تكرار سناريوي فصل گذشته نزديك شوند.

قهرمان كنفرانــس غرب در ديداري كه ســتاره جديدش كوين دورانت خوش درخشــيد و بار ديگر ثابت كــرد كه چرا وريرز با وجــود تركيــب قدرتمندش باز هم او را از اوكالهاما ســيتي تاندر گرفت، پنجمين بازي فينــال را با نتيجه 129 به 120 بــرد و پرونده ايــن فصل از رقابتها را بســت. در اين بازي دورانت كسي كه پيــش از اين تنها يك بار حضور در فينال NBA را تجربــه كرده و در آن هم باخته بــود پيشــتاز كــورس امتيازگيري در ميان بازيكنان وريرز بود. او با كســب 39 امتياز از زير فشــار سنگين مسووليتي كه پيش از بازي روي شــانههايش احســاس ميكــرد، نجات پيدا كــرد. او كه بهعنوان ارزشــمندترين بازيكــن )MVP( فينال اين فصــل NBA لقب گرفــت، پس از بازي بــه خبرنگاران گفــت: «دو روز بود كه نميتوانســتم بخوابم. اضطراب داشتم و عصبي بودم. فقط ميخواستم همه چيز را درســت انجام دهم. كارم را انجام دادم و فقط بايــد به خودم اعتمــاد ميكردم. ما امشــب واقعا خــوب بــازي كرديم.» دورانت كه در بازي قبلي حسابي از دست كليولنديها عصباني بود و حتي با ســتاره آنها لبران جيمز هم درگيري لفظي داشت، اين بار به تمجيد از آنها بخصوص جيمز و كايري ايروينگ پرداخت. او گفت: «بايد به احترام كليولند كاله از سر برداشت. لبران و كايري دو بازيكني هستند كه قبال هرگز نظيرشــان را نديدهام. ما امــا بر آنها غلبه كرديم و قهرمان شــديم. جشن قهرماني

لحظهشماري براي تماشاي جدال نادال و فدرر در ویمبلدون

گرفتن در ورزشگاه خانگي فوقالعاده است.

تال ‌ش‌بي‌فايده‌جيمز لبــران جيمــز همچون بــازي قبلي تالش زيادي براي جلوگيري از شكســت كليولند انجام داد اما اين بار نتوانست مانع اتفاقي كه محتمل به نظر ميرسيد بشود. او با 41 امتيازي كــه گرفت و ايروينگ با پرتاب بلند موفقش اگرچه خط دفاع گلدن استيت را آزار دادند اما شكافهايي كه در خط دفاعي تيمشــان بخصوص در مقطع پاياني بازي به وجــود آمد، امتيازگيري را براي مهاجمان وريرز آســان كرد و در اين بين صداي كر كننده تشويق هواداران تيم ميزبــان هم مزيد بر علت شــد تا كار آنها سختتر شود.

از سومين فينال پي در پي ميان وريرز و كاواليرز كه در تاريخ NBA بيســابقه بوده اســت، بهعنوان رويدادي ياد ميشد كه محكي نهايي براي مشخص شدن عيار واقعي هر يك از دو تيم در آخرين ايستگاه ليگ ملي بســتكبال آمريكاست چرا كه بر خالف دو فصل قبل هيــچ يك از دو تيم بهانهاي بابــت نبود برخي از ســتارهها و مهرههاي كليديشان نداشــتند. با توجه به شــروع قاطعانــه گلدن اســتيت، 3 بر صفر پيش افتادن اين تيم در فينال و اين واقعيت آماري كه در تاريخ رقابتها سابقه نداشته كسي بتواند باخت 3 بر صفرش در فينال را جبران كنــد، انتظار ميرفت كه فينال امسال برخالف فصل قبل دراماتيك نباشد و همينطور هم شد.

جيمز امســال برخالف سال گذشته نتوانســت ناجي شــواليهها شــود اما او گفت ايــن ناكامي باعث ســرافكندگي او نخواهد شــد. جيمز گفت: «من به شخصه از عملكــردم راضــيام چــون در تمام 5 مسابقهمان در زمين بازي هر كاري كه از دستم ســاخته بود انجام دادم. هيچ دليل براي احساس ســرافكنده شدن من وجود ندارد، همينطــور دليلي ندارد كه به عقب نگاه كنم و حســرت چيــزي را بخورم كه ميتوانســتم انجام بدهم يــا نبايد انجام ميدادم، اينكه كدام كارم را ميتوانســتم بهتر انجام دهــم. در تك تك اين 5 بازي هر كاري كه ميشد انجام دادم اما باز هم تيمم به چيزي كه ميخواست نرسيد. فقط براي بعضــي از بازيكنان تيممان كه هرگز تا اين مرحله باال نيامده بودند و نتوانستند جام را بگيرند، ناراحتم.»

ديلي‌ميل-‌پاتريس‌اورا،‌ مدافع‌مارسي،‌فيلمي‌از‌ خودش‌را‌روي‌اينستاگرام‌ گذاشته‌كه‌در‌باشگاه‌ ورزشي،‌آواز‌مي‌ي‌خواند‌ و‌باال‌و‌پايين‌مي‌ي‌پرد‌ و‌از‌4/2‌ميليون‌عضو‌ صفح ‌هاش‌مي‌خواهد‌مثل‌ او‌ورزش‌كنند‌و‌«تنبل»‌ نباشند.

ديلي‌ميــل-‌تمرين‌تيم‌ملــي‌پرتغال‌در‌آســتانه‌بازي‌بــا‌مكزيك‌در‌ جام‌كنفدراســيو ‌نها.‌اردوي‌تيم‌در‌حاشــيه‌شهر‌ليســبون‌برگزار‌شده‌ اســت.‌پرتغال ‌يها‌يكشــنبه‌در‌روســيه‌بــا‌مكزيك‌روبه‌رو‌م ‌يشــوند.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.