سلطان‌خاك‌رس‌در‌قلمرو‌رقيب‌قديمي‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بــا افتخارآفرينــي در روالن گاروس و كسب دهمين قهرماني در دومين گرنداسلم فصــل، رافائل نادال به خيلــي از آنهايي كه تصور ميكردند مصدوميتهاي اين ســتاره اســپانيايي ديگر به او اجازه چشــيدن طعم قهرمانــي در گرنداســلمها را نخواهــد داد ثابت كرد كه هنوز براي خط كشــيدن دور نام او زود اســت. او كه حاال بــه تنهايي در رده دوم پرافتخارترين تنيســورهاي جهان از حيث فتح گرنداسلمهاســت، از رويكرد و فلسفهاي ميگويد كه به او اجازه داد در اوج بدبيني و ترديــد منتقدانش يكي از بهترين عملكردهاي دوران بازيگرياش را به نمايش بگذارد، رويكردي كه مانع از تسليم شدن اين اســپانيايي 31 ساله با وجود مصدوميتهاي گاه و بيگاهش شد.

نــادال كه بــه مقتدرانهترين شــكل و در 3 ســت متوالي در فينال اوپن فرانســه بر استانيســالس واورينكاي فرانسوي غلبه كرد، گفت: «آدمهاي بسيار منظم، با برنامه و پــركار دقيقــا ميدانند كه بــراي حركت بعديشــان چه برنامهاي دارند. من اوضاع را همانطور كه هست ميپذيرم. در حال حاضر من واقعا نميدانم چــه آيندهاي در انتظارم اســت. من فقط ميخواهم تا زماني كه بازي كردن خوشحالم ميكند، به بازيهايم ادامه دهم. اگر يك روز صبح از خواب بيدار شوم و ببينــم كه ديگر براي تمرين كردن انگيزهاي ندارم، خب حــدس ميزنم كه آن روز پايان دوران بازيگريام باشــد. ميدانيد چيست؟ من نگران نيستم. من آدم شادي هستم.»

نادال مثــل قديميترين رقيبش، راجر فــدرر با چنــان آرامش خاطــر و ذهني باز بازي ميكند كه فقط مختص دو دســته از تنيسورهاســت: يا آنهايي كــه خيلي جوان هســتند و دغدغه چيزي را ندارند، يا آنهايي كه گرم و ســرد روزگار را چشيدهاند و همه چيــز را تجربــه كردهاند. ايــن همان برگ برندهای است كه نادال ميخواهد با خودش به ويمبلدون ببرد تا براي اولين بار در هفت سال گذشته، راهش را براي رسيدن به فينال سومين گرنداســلم فصل هموار كند و حتي براي ســومين بار قهرمانــي در آن رقابتها را جشــن بگيرد. يا شــايد هم همانطور كه خودش اذعان كرد، شايد به آساني در همان مراحل اول ناكام بماند اگر زانوهاي غيرقابل اعتمادش دوبــاره او را زمينگير كنند و به او براي كنار آمدن با ماهيت بازيهاي سرعتي زمينهاي چمن ياري نرســانند؛ اتفاقي كه ســال 2012 هم برايش رخ داد زماني كه در دور دوم رقابتها به تنيسور رده صدمي دنيا، لوكاس روسول باخت.

نــادال بيش از اكثر تنيســورها، دوران طوالني مصدوميت را تجربه كرده اســت تا عشــق و عالقهاش به ايــن ورزش به طوري جدي محك بخــورد. االن هم او انتظار دارد كــه آن روزها دوباره برگردند. ســال 2005 احساســات او به همه طرف كشــيده شد. او با نامزدش ماريا فرانسيســكا پريو آشنا شد و اولين قهرمانــي از دهگانه قهرمانيهايش در اوپن فرانسه را كســب كرد، همينطور دهه بيســابقهاي را آغاز كرد كه در هر سال آن حداقل يك قهرماني در گرنداســلمها كسب كرد. آن سال اما سالي هم بود كه ضعفهاي ساختاري در پاها و زانوهاي او بروز پيدا كرد و او را از اوج دور كــرد. كم و بيش از همان زمان بود كه دوران افت او شــروع شد و اوج آنها در سالهاي ‪2012 ،2009‬ و 2014 بود.

ســال 2013 او در حالــي بــه ميادين برگشــت كــه تقريبا هشــت ماه بــه دليل مصدوميت خانهنشــين بود اما در بازگشتش دو گرنداســلم و هشــت جام ديگر را با 75 پيروزي كسب كرد كه دستاوردي حيرتآور بود، تا جايي كه بيورن بورگ، اسطوره تنيس دنيا از او بهعنوان بهترين تنيسور كليكورت (زمين رسی) تاريخ ياد كرد. از آنجا كه نادال نميتواند ورزش ديگــری بازي كند، حتمي دانســتن تعهدش به تنيس كار آساني است صرفنظــر از هر بهايي كه اين تعهد داشــته باشد. سال گذشــته او به خاطر مصدوميت مچ، بعد از كســب دو پيروزي سريع مجبور به انصراف از ادامه مسابقات شد. در سالهاي اخير تنها امســال او شــروع به بازي به آن سبكي كرده است كه بازيهاي نادال در اوج را تداعي ميكند. او اما هنوز ترديدهايي دارد و اين زماني ثابت شــد كــه در مصاحبه بعد از بازياش برابر واورينــكا در فينال، درباره آينــده و حضورش در ويمبلدون هشــت بار از واژه ترديد اســتفاده كرد. نادال ميگويد: «من هميشه با شــما صادق بودهام. من هر روز ترديدهايي دارم. اگر شــما ترديد نداريد شــايد به اين دليل اســت كه بيش از اندازه مغــرور هســتيد. من امــا خــودم را مغرور نميدانــم.» چيزي كه ممكن اســت نادال را غافلگير كند اين اســت كــه يك باور در حال شيوع شــكل گرفته است كه ميگويد او ميتوانــد ويمبلدون را هم ببرد. اين اتفاق شكســتش برابر فدرر در فينال اوپن استراليا در ابتــداي فصل جاري را جبــران ميكند اما هيچ كــس از اطرافيــان او حتي عمو و مربياش توني نادال نگفتهاند كه اين پســر اسپانيايي ميتواند بار ديگر روي زمين چمن هم قهرمان شــود. نادال امــا يك واقعيت را درباره خودش ميداند و يكشــنبه شب هم به آن اعتراف كرد: «من عاشق چمن هستم، همــه ايــن را ميدانند و ايــن زمين جايي اســت كه من از بــازي روي آن واقعا لذت بردهام اما چمن تخصص من نيســت اگرچه براي بــازي روي آن انگيزه زيــادي دارم.» نــادال اما در فرانســه با تحميل شكســت ســنگين بر واورينكا نشــان داد او زاده شده براي نتيجه گرفتن روي خاك رس و حاال از ضربات مرگباري بهره ميبرد كه كم نظيرند. اگر او آماده و ســالم بماند، ميتواند دو سه قهرماني ديگر در روالن گاروس كســب كند تا در تاريخ دومين گرنداســلم فصل دســت نيافتني شــود. اين اتفــاق همچنين او را در كنار فدرري كه 18 قهرماني گرنداسلم دارد قرار ميدهد اگرچه هنوز در عملكرد تنيسور سوييســي هيچ نشــانهاي مبني بر اينكه به پايان دوران افتخارآفرينياش در گرنداسلمها رسيده ديده نميشود. اگر نادال ميتواند يك بار ديگر روي زمينهاي رسي حكمراني كند، فدرر هم آماده است كه دوباره ويمبلدون را ببرد. چه داستاني شــكل خواهد گرفت اگر قرعهكشي ســومين گرنداسلم فصل راه اين دو را تا فينال از يكديگر جدا كند.

آ.‌اس-‌عكســي‌كــه‌مســي‌در‌كنار‌يــك‌هــوادار‌فوتبــال‌انداخته،‌ بحــث‌جديــدی‌در‌شــبكه‌هاي‌اجتماعي‌ايجــاد‌كرده‌اســت.‌حالت‌ خــاص‌زانــوي‌راســت‌او‌باعث‌شــده‌كه‌حتي‌يك‌ســايت‌بپرســد:‌ «آيا‌در‌زانوي‌راســت‌مســي،‌يــك‌پاي‌ديگــر‌دارد‌رشــد‌مي‌كند؟‌»‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.