كوتينيو: صحبت درباره بارسلونا پيچيده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فيليپــه كوتينيو، ســتاره ليورپول كه مورد توجه بارسلونا است، گفته شايد به اين باشگاه نرود، چرا كه قراردادي بلندمدت با ليورپــول دارد و شــرايط مناســبي براي پيوستن به بارسلونا ندارد.

بارسلونا مدتي اســت كه به خريد او عالقه دارد امــا او كه در حال حاضر با تيم ملي برزيل در ملبــورن حضور دارد، گفته اســت كه احتمال حضــور او در كاتالونيا اندك اســت: «صحبــت درباره بارســلونا پيچيده است. من با ليورپول قراردادي دارم كه بلندمدت است و تازه تمديدش كردهام. تمركــز من در حال حاضــر روي تيم ملي است.»

كوتينيو در جريــان باخت برزيل برابر آرژانتين در ديداري دوســتانه در ملبورن، 90 دقيقه در ميدان حضور داشت. او ديروز با برزيل به مصاف استراليا رفت.

از ســوي ديگر، گفته ميشــود توجه بارســلونا به ماركــو وراتــي، بازيكن پاري ســنژرمن جلب شده و آنها قصد دارند اين بازيكن را در خط مياني به خدمت بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.