رضاییان را به استقالل بیاور

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

«به منصوريان گفتم به حرف كســي گوش نكــن و اگر به او نياز داري رضاييان را به اســتقالل بياور.» اين صحبتي است كه از دهان مديري بيرون ميآيد كه خــود جنجاليترين انتقال بازيكن از پرســپوليس به اســتقالل را در كارنامــه دارد. علي فتحا...زاده كه با آوردن مهدي هاشــمي نســب از پرســپوليس به استقالل، آن هم در روزهاي اوج فوتبال اين بازيكن، حسابي مورد توجه قرار گرفته بود، هنوز كه هنوز اســت بابت انجام چنين انتقالي به خود ميبالد. او موفق شــد هاشمي نسب را در بهترين روزهاي فوتبالياش و تحت شــديدترين فشارهايي كه از جانب هواداران پرسپوليس حس ميشد، استقاللي كند.

درســت است كه شايد هاشمي نســب بعد از حضور در استقالل به هر دليلي نتوانست بازيهاي فراموش نشدنياش در پرسپوليس را تكرار كند اما او در نهايت بازيكن خوبي براي تيمش محســوب ميشــد و اتفاقا با تك گل او بود كه استقالل شهرآورد 46 را با برد به پايان رساند. حاال فتحا...زاده بعد از تجربه موفقي كه در چنين انتقالهاي جنجالي داشته، توصيه قابل تأملي براي عليرضا منصوريان دارد. او به ســرمربي استقالل توصيه ميكند كه به هيــچ يك از حرف و حديثهايي كه انتقال رضاييان به اســتقالل را ناموفق پيش بيني ميكنند توجهي نداشــته باشــد و اگر به او نيــاز دارد، جذبش كند. نكته جالب اينكه در روزهاي اخيــر زمزمههاي زيادي درباره رضاييان و انتقال احتمالياش به اســتقالل مطرح شده است. تا آنجا كه حتي باشگاه اســتقالل يكي از رســانهها را متهم كرده بود كه ميخواهند با مطالب خود مانع از پيوســتن رضاييان به اســتقالل شــوند. اين طور كه به نظر ميرسد توصيه فتحا...زاده در چنين شــرايطي از آن دسته نصيحتهاي پدرانه براي منصوريان بوده و حاال ســرمربي استقالل بايد با خود به اين نتيجه برسد كه در تفكرات فنياش واقعا به رضاييان نياز دارد؟ كه اگر چنين باشــد سفت و محكم براي جذب او پا پيش بگذارد.

فتحا...زاده: هر 30 سال يك بار استقالل 6 گل ميخورد تا تيمهاي ديگر روحيه بگيرند

توصيه فتحا...زاده به منصوريان براي آوردن رضاييان به اســتقالل، تنها بخش كوچكي از مصاحبه خواندني علي فتحا...زاده بوده اســت. او در بخش ديگري از صحبتهايش درباره شكســت ســنگين آبيها برابر العين امارات گفته است: « اين نتايج در فوتبال هر چند سال يك بار اتفاق ميافتد. اين را هم بايد بگويم اســتقالل هنوز پر افتخارترين تيم ايران در آسيا است و مدام در حال كسب افتخار است و هنوز هيچ تيم ايراني موفق به قهرماني در آسيا نشده است. هر 30 سال يك بار استقالل 6 گل ميخورد و اين هم براي اين اســت كه تيمهاي ديگر روحيه بگيرند و نااميد نشــوند. البته مطمئن باشيد ديگر از اين اتفاقات نميافتد.»

او كه خيليها استاد بمب تركاندن در فصل نقل و انتقاالت مينامندش، درباره شــرايط اســتقالل در اين فصل نقل و انتقاالت ميگويد: «اين بهانه كه میخواهيم صرفهجويــي كنيم و بازيكن خوب نگيريم مورد قبول هوادار نيست. ما بايد هميشه بهترينها را خريداري كنيم مثل اينكه بخواهيد الغر شــويد اما فقط در خوردن صرفهجويي كنيد، بايد از طريق علم اين عمل را انجام داد تا عوارضي نداشــته باشد. بازيكن خريدن نيز همينطور است، بايد علم خريداري داشته باشــيد. در كنار آن بايد راهكار پول در آوردن را هم بلد باشــيد. جديداً كه هوادار بيشــتر از هزينههاي باشــگاه كمك مالي ميكند. اين به گفته شخص آقاي داورزني است كه فصل گذشته 30 ميليارد به استقالل كمك مالي شــده و 24 ميليارد هزينه، پس در واقع 6 ميليارد در اين بين پسانداز شده است. بايد خود افراد هم در آمدزايي را بلد باشــند تا حداقل 10 ميليارد هم بشــود پسانداز كرد تا در روز مبادا بتوان با آن مشكالت راحل كرد.»

فتــحا...زاده در مورد اينكــه چندي پيش تعــدادي هوادار در حمايــت از اين تيم مقابل وزارت ورزش تجمع و اعتراض كردند، تأكيد ميكند: «هوادار وقتي ميبيند حال تيمش خوب نيســت اين كار را انجام ميدهد و اين خودجوش اســت. شــما اگر ببينيــد در فضاي مجازي هــواداران اســتقالل ميليوني اعتراض ميكنند. من جايي خواندم گفته شــده عدهاي پول ميدهند تا اين تجمعات صورت بگيرد، اين يك عوامفريبي اســت. من يك ســوال از شــما دارم اگر آن عــده پول ميدهنــد يعني به فرهاد مجيــدي هم پــول دادهاند تا آن حرفها را بزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.