فريبا: مشكلي براي ماندن رضايي و ابراهيمي وجود ندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حساسيت باالي فعاليتهاي نقل و انتقاالتي باشگاهي چون استقالل، باعث شــده كه هر روز خبرهايي درباره رفت و آمد بازيكنان به باشــگاه مطرح شود و گمانهزنيهايي درباره گزينههاي مورد نظــر عليرضا منصوريان برســر زبانها بيفتد.

در اين بين، هرازگاهي شفافسازي درباره وضعيت جذب بازيكن از ســوي يكي از مقامهاي مسوول باشگاه، باعث مديريت شــايعات ميشود. همان كاري كه بهتاش فريبا بهعنوان مدير فني تيم اســتقالل انجام داده و درباره وضعيت بالتكليفهاي استقالل توضيحاتي ارائه داده است.

روزهاي خوب، نتيجه تلفيقي از بازيكنان جوان و باتجربه است

بهتــاش فريبــا در مورد شــرايط استقالل در فصل نقلوانتقاالت اينطور توضيح ميدهد: «ما چند بازيكن جديد را به تيــم اضافه كرديــم و جوانگرايي در اســتقالل در فصل جديد هم ادامه خواهد داشت. ما قطعا براي فصل آينده يك تيم پرقدرت خواهيم بست.

قطعا تلفيقــي از بازيكنان جوان و باتجربه ميتواند استقالل را به روزهاي خوب برساند. حســن بيتسعيد را هم از استقالل خوزســتان جذب كرديم و طبيعتا چند بازيكــن ديگر هم مدنظر قرار دارند كــه در روزهاي آينده با آنها مذاكره خواهد شد.»

بيت سعيد در شوتزني، سرزني و عبور از يار مقابل مهارت دارد

او بابت جذب حســن بيتســعيد و قابليتهــاي اين بازيكــن ميگويد: «مــن بازيهاي اين بازيكــن را جلوي تيم خودمان، پرســپوليس و همچنين در ليگ قهرمانان آســيا تماشــا كردم. بيتسعيد فوتباليســت با قابليتي است كه قــدرت دوندگي و جنگندگي خوبي دارد و ســبك بازي او را ميپســندم. بيتســعيد در شــوت زدن، عبور از يار مقابلــش و قدرت ســرزني نيز عملكرد خوبي داشــته اســت و اميــدوارم در استقالل هم شــاهد نمايش خوب اين بازيكن باشــيم. او از لحاظ اخالقي هم بازيكن خوبي است و من چيز نامتعارفي از اين بازيكن نديدهام.»

تمديد قراردادها جديتر از گذشته پيگيري ميشود

مديــر فني تيم فوتبال اســتقالل درباره وضعيت اميــد ابراهيمي و كاوه رضايي تأكيد ميكند: «مسووالن باشگاه اســتقالل از امروز جديتــر از روزهاي گذشته مسائل مربوط به تمديد قرارداد بازيكنــان را جلو خواهند بــرد و چند بازيكن جديد هم جذب خواهيم كرد.

فكر نميكنم مشــكلي براي ماندن رضايي و ابراهيمي در اســتقالل وجود داشــته باشد و انشــاءا... آنها در فصل آينده هم پيراهن اين باشــگاه را بر تن خواهند كرد.»

افتخاري كارش را به خوبي انجام داده

وضعيت ماندن يــا رفتن افتخاري هم يكي ديگر از ابهاماتي است كه درباره اســتقالل مطرح ميشود. موضوعي كه فريبا دربارهاش توضيح ميدهد: «پست مديرعاملي باشگاه استقالل پست بسيار حساسي است و هميشه بايد افراد توانا در چنين پستهايي بهكار گرفته شوند. افتخاري مديري است كه آرامش دارد و امسال كار خودش را بهخوبي انجام داد و قولهايش را عملي كــرد. اين اولين سالي است كه باشگاه استقالل بهصورت مرتب حــق و حقوق تمامــي مجموعه تيــم را پرداخت كرد. آقاي افتخاري در كارش موفــق بود و اميــدوارم در فصل آينده هم بتوانيم در كنار يكديگر فصل موفقي را پشتسر بگذاريم.»

با اقتدار و صالبت به جام جهاني صعود كرديم

او درباره صعــود تيم ملي ايران به جام جهانــي هم تأكيد ميكند: «صعود ايران اتفاق بزرگي بود و خوشــحالم كه مردم ايران خوشــحال هستند. عملكرد تيم ملــي فوقالعاده بــود و اين اتفاق بزرگي اســت كه با اقتدار و با صالبت به جام جهاني صعود كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.