دلخوري شدید كاوه از منصوریان و افتخاري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل مسير عجيبي را براي فصل جديد انتخاب كرده اســت، در حاليكه مديران و منصوريان مذاكرات مســتقيم خود را با بازيكنان جديد شــروع كردهاند و تا اينجــاي كار بيت ســعيد و قائدي را هم گرفتهاند همه طرفداران اين ســوال را مطرح ميكنند كه چرا سياســتهاي افتخاري و منصوريان ناگهان تغيير كرده و به جاي اولويت تمديد ستارههايي نظير كاوه رضايــي و اميد ابراهيمــي به دنبال بازيكنان ديگرتيمها هستند.

اما خبرهايي كه شــنيده ميشــود نشانگر اختالف و دلخوري زياد كاوه رضايي از رفتار علي منصوريان در يك ســال اخير است كه به همين دليل بعد از بازي با العين رابطهشان قطع شده اســت. كاوه چند روز پيش هــم اعالم كرد بــراي تمديد قرارداد صحبتــي نكرده و شــرط مالي نگذاشــته است و گفت شــايعات اطرافش مربوط به كــم كاري و عدم تمايل او نيســت، همين صحبتها ميتواند نشان دهنده تمايل كاوه براي ماندن در اســتقالل باشد. اما مشكل كجاست؟ و چرا مسووالن استقالل مذاكره طوالني با مصلح و بيت ســعيد را به نشست بــا كاوه ترجيح ميدهنــد؟ ناراحتيهاي كاوه رضايي از منصوريان كه ابتدا بهعنوان تعهدات طرفين بود و بعدها ســرمربي تيم اســتقالل با عنوان «تعهــدات اخالقي» از آن نام برد تمامي نــدارد. منصوريان بارها به مهاجم خود گفته است كه شروط ۵گانه قراردادش را اصالح ميكند، صحبتهايي كه 6 ماه از آن ميگذرد و تا پايان فصل فقط وعدههاي منصوريان شنيده شد و هيچگاه عمل در كار نبود چــرا كه افتخاري مخالف اين خواستهها بود.

اما وقتي تعهدات قراردادي و اخالقي تكرار شده سرمربي تيم عملي نميشد و فقط راهي براي فرار از شرايط موجود بود رفته رفته مهاجم استقالل را به سمت عدم اعتماد به گفتههاي مديران و منصوريان كشــاند تا جايي كه امروز آنها نميتوانند حتي با بازيكن خودشــان تماس بگيرند و به نظر ميرســد وعدههــاي قبلي مثل سنگ بزرگي بين طرفين افتاده است.

البتــه خيليهــا ميگوينــد اين دلخوريها از وقتي شــروع شــد كه در روزهــاي ابتدايي مذاكــرات منصوريان با نزديك نشــان دادن خــود به كارلوس كیروش و همواركردن مســير تيم ملي ســعي در مجــاب كــردن كاوه رضايي داشــت، اينكه وعده داده بود او جاي يكي از بازيكنان فعلــي را ميگيرد. وعدههايي كه از سوي كاوه جدي تلقي نميشد ولي استقالليها با چنين وعدههايي روزهاي سخت را سپري و در نيمفصل دوم شرايط متفاوت پيدا كردند و حــاال در پايان هم بدون انجام تعهدات اخالقي خودشان در مسير ديگري حركت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.